Sialenstvo nastane 29.9. 2007 - Celkom dobry napad, ak strop nemas ....6/18
Celkom dobry napad, ak strop nemas ....