Sialenstvo nastane 29.9. 2007 - Sedenie hosti v zelenom14/18
Sedenie hosti v zelenom