V + M = 28.8.2010 - Takato vyzdoba, len v ruzovom5/22
Takato vyzdoba, len v ruzovom