V + M = 28.8.2010 - V ruzovom a do Ucka6/22
V ruzovom a do Ucka