Jak se jmenuje nebo bude jmenovat Vaše dítě?

9. jún 201511692
 • silvie.f: Tomáš i Daniel jsou moc pěkná jména 🙂

 • Slovníček: Co takhle Vala, Valja?

  Herminka: Marie Klára Novotná Křenková zní naopak úžasně 😉

  Socina: Syn je Jan nebo Honza?

 • Slovanské a Slovenské mená
  Blahoboj
  m. novšie slovan. meno, pôv. význam by bol bojujúci za dobro, blaho

  Bohdan
  m. - Bohdana ž. slovan. meno vzniklo ako paralela gréc. Theódóros (boží dar), teda s pôv. významom bohom daný, boží dar, u juž. Slovanov častejšie je meno Božidara, blízke sú aj mená Deodata, Donát, Dorota, Izidor, Matej, Matúš.
  Bohumil
  m. - Bohumila ž. slovan. meno vzniklo prekladom gréc. Theóphilos Teofil, pôv. významom blízke sú aj mená Amadeus, nem. Gottlieb, dom. Bohuš, Božo, Milo, - Bohuna, Miluša, Bohuša

  Bojimír
  m. - Bojimíra ž. slovan. meno s pôv. významom umiernený, mierny v boji alebo bojujúci o mier, blízke sú mená Borimír, Branimír

  Borimír
  m. slovan. meno s pôv. významom bojujúci o mier alebo mierny, umiernený v boji ako Bojimír

  Božetech
  m. - Božetecha ž. slovan. meno s pôv. významom božia útecha, bohom (sa) utešujúci

  Branislav
  m. - Branislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny bojovník, slávny obranca, blízke je Borislav, dom. Braňo

  Budimír
  m. - Budimíra ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci mier (svet), staršia podoba aj Budmer

  Blahomil
  m. - Blahomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci dobro, blaho

  Bohumír
  m. - Bohumíra ž. slovan. meno s pôv. významom bohu mier, zmierujúci s bohom ako nem. Gottfried, dom. Bohuš, Miro, - Mira, Bohuša

  Bojislav
  m. - Bojislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny v boji, blízke je Borislav

  Božica
  ž. južnoslovan. dom. podoba mien Bohdana, Božidara

  Bratislav
  m. - Bratislava ž. novšie meno podľa slovan. zložených mien a podľa súčasného názvu hlavného mesta SR (Bratislava), jeho pôv. význam by bol asi slávny brat, iné je čes. meno Břetislav (slávny bojovým krikom)

  Bronislav
  m. - Bronislava ž. slovan. meno s pôv. významom brániaci slávu, slávny obranca, častejšie je Branislav

  Budislav
  m. - Budislava ž. slovan. meno s pôv. významom budiaci, prebúdzajúci slávu, staršia podoba aj Budslav (Buclav)

  Blahomír
  m. - Blahomíra ž. slovan. meno, variant mena Blahomil, možno vyložiť aj ako blahý mier (svet)

  Bohuslav
  m. - Bohuslava ž. slovan. meno s pôv. významom bohu sláva, oslavujúci boha, iná podoba je Božislav, blízke je Teofil, dom. Bohuš, Slavo, - Bohuna, Slava, Bohuša

  Bolemír
  m. - Bolemíra ž. slovan. meno s pôv. významom viac mieru, väčší mier

  Borislav
  m. - Borislava ž. slovan. meno s pôv. významom bojujúci o slávu, slávny bojom ako Bojislav

  Bystrík
  m. nové sloven. meno zo slova bystrý rýchlo vnímajúci, chápavý

  Blahosej
  m. utvorené podľa slovan. zložených mien (M.Kukučín: Lukáš Blahosej Krasoň), jeho význam by bol rozsievajúci blaho, dobro

  Bohdan
  m. - Bohdana ž. slovan. meno vzniklo ako paralela gréc. Theódóros (boží dar), teda s pôv. významom bohom daný, boží dar, u juž. Slovanov častejšie je meno Božidar príp. Božica, blízke sú aj mená Deodata, Donát, Dorota, Izidor, Matej, Matúš

  Boleslav
  m. - Boleslava ž. slovan. meno s pôv. významom viac slávy, slávny ako meno Václav

  Borivoj
  m. slovan. meno s pôv. významom bojujúci voj, vojsko, čes. Bořivoj

  Božislav
  m. - Božislava ž. variant mien Bohuslav, Bohuslava

  Belomír
  m. novšie sloven. meno, azda chybne utvorené namiesto Bolemír

  Blahoslav
  m. - Blahoslava ž. slovan. meno s pôv. významom blahoslavený, blízke sú mená Beňadik, Makar, dom. Blahoš, - Blahuša

  Bohuchval
  m. slovan. meno, pôv. význam by bol chváliaci boha

  Bojan
  m. - Bojana ž. slovan. meno zo slovesa bojati še báť sa, t.j. obávaný, alebo pôv. dom. podoba mien Bojimír, Bojislav

  Božena
  ž. pôv. čes. variant mien Benedikta, Teodora, t.j. bohom obdarená, blahoslavená, pôv. významom veľmi blízke sú mená Blahoslava, Blažena, dom. Boža

  Branimír
  m. - Branimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom bojujúci o mier, brániaci mier ako mená Bojimír, Borimír

  Ctiboh
  m. novšie slovan meno, pôv. význam by bol asi ctiaci boha

  Ctibor
  m. slovan. meno (aj čestibor, Stibor) s pôv. významom bojujúci za česť, čestne bojujúci, pôv. významom sú blízke mená Honor, Honorát, Erhard

  Ctirad
  m. - Ctirada ž. slovan. meno (aj čestirad) s pôv. významom kto má rád česť, čestný

  Ctislav
  m. - Ctislava ž. slovan. meno (aj čestislav) s pôv. významom slávny cťou, oslavujúci česť, poľ. Czeslaw (česlav)

  Chotimír
  m. - Chotimíra ž. slovan. meno s pôv. významom ten, čo chce mier, bolo aj meno Chotislav

  Chraniboj
  i Chranibor m. slovan. meno s pôv. významom ochraňujúci bojom, obranca, blízke je meno Servác

  Chranislav
  m. - Chranislava ž. slovan. meno s pôv. významom ochraňujúci slávu, ochranca slávy

  Čistomil, Čistoslav
  m. - Čistomila, Čistoslava ž. novšie slovan. meno, pôv. význam môže byť ten, kto má rád čistotu.

  Dalibor
  m. slovan. meno s pôv. významom vzďaľuj, odďaľuj boj, variant gréc. mien Telemach, Telesfor

  Dalimil
  m. - Dalimila ž. slovan. meno s pôv. významom (buď) ďalej, stále milý

  Dalimír
  m. - Dalimíra ž. severoslovan. meno s pôv. významom (buď) ďalej, stále mier

  Danica
  ž. južnoslov. dom. podoba mena Daniela, súčasná asociácia aj so slovom danica dennica

  Danila
  ž. južnoslovan. variant mena Daniela (aj muž., východoslovan. dom. podoba mena Daniel)

  Darina
  ž. pôv. slovan. dom. podoba mena Dária, dom. Dara

  Desana
  ž. najasné, možno súvisí so srbochorv. desan pravý, dom. Desa

  Dobrava
  ž. pôv. asi dom. podoba mena Dobroslava

  Dobromil
  m. - Dobromila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci dobro, blízke sú mená Agáta, Agatón, dom. Dobruša

  Dobromír
  m. - Dobromíra ž. slovan. meno utvorené zo slov dobrý a mir mier, svet, dom. Dobruša

  Dobroslav
  m. - Dobroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci dobro, slávny dobrotou, dobrý, dom. Dobruša

  Dobrotín
  m. - Dobrotína ž. novšie meno súvisiace so slovom dobrota (od dobrý), dom. Dobruša

  Domoľub
  m. novšie slovan. meno, pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci dom, domov

  Domoslav
  m. - Domoslava ž. slovan. osob. meno s pôv. významom oslavujúci domov alebo doma slávny

  Drahan
  m. z južnoslovan. Dragan (drag drahý, milý)

  Drahoľub
  m. slovan. meno utvorené zo slov drahý a ľúby milý, milovaný

  Drahomil
  m. - Drahomila ž. slovan. meno zo slov drahý a milý milovaný, staršia podoba aj Drahmil

  Drahomír
  m. - Drahomíra ž. slovan. meno s pôv. významom komu je drahý mier, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha

  Drahoň
  m. meno utvorené z príd. mena drahý

  Drahoslav
  m. - Drahoslava ž. slovan. meno s pôv. významom komu je drahá sláva, staršia podoba aj Dra(h)slav, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha

  Drahoš
  m. meno utvorené zo slova drahý alebo skrátením mien Drahoslav, Drahomír

  Drahotín
  m. - Drahotína ž. slovan. meno utvorené zo slov drahý alebo drahota milota, dom. Drahoš, - Drahuša, Draha, južnoslovan. podoba Dragutín

  Dúbravka
  ž. slovan. meno (dúbrava les) lesná alebo z mena Dobrava (od dobrý)

  Duchoslav
  m. - Duchoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci ducha (dušu), slávny duchom, je aj Dušislav, s tým súvisí aj Dušan m. - Dušana ž. pôv. južnoslovan. skrátená podoba mien Duchoslav, Dušislav, pôv. významom blízke je meno Spiridon, dom. Dušo, - Duša

  Gašpar
  m. orient. meno s pôv. významom nesúci poklad, nosič pokladu, čes. Kašpar, rus., poľ. Kasper, franc. Gaspard, tal. Gaspare, maď. Gáspár, Gazsó (Gášpár, Gažó), dom. Gažo, Gašo

  Gorazd
  m. slovan. meno zo stslov. gorazd skúsený, zdatný

  Hostimil
  m. - Hostimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci hostí, pohostinný

  Hostirad
  m. slovan. meno s pôv. významom kto má rád hostí

  Hostislav
  m. - Hostislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci hostí, pohostinný, blízky pôv. význam majú aj ďalšie mená so základom host a meno Polyxena

  Hostivít
  m. slovan. meno s pôv. významom vítajúci, prijímajúci hostí, pohostinný, známe je aj staršie meno Hostimyseľ (čes.Hostimysl)

  Hrdoslav
  m. - Hrdoslava ž. novšie sloven meno s významom hrdý na slávu alebo oslavujúci hrdosť, slávny hrdosťou, dom. Hrdoš

  Hrdoš
  m. meno utvorené z príd. mena hrdý alebo z dom. podoby mena Hrdoslav

  Hromislav
  m. - Hromislava ž. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci hrom, slávny hromom, rus. Gremislav (= Hrmislav)

  Hvezdoň
  m. nové sloven. meno utvorené zo slova hviezda, pôv. významom blízke sú mená Aster, Estera, Stela, srbochorv., bulh. Zvezdan

  Hviezdoslav
  m. - Hviezdoslava ž. podľa pseudonymu básnika P.Országha Hviezdoslava, jeho pôv. význam by bol oslavujúci hviezdy

  Ivan
  m. - Ivana ž. stará slovan. podoba hebr. mena Jochanán, z ktorého je aj Ján, dom. Ivo, Ičo, Ivčo, Ivuľo, Ivušo, - Iva, Ivča, Ivuľa, Ivuša

  Jarmila
  ž. novšie meno utvorené k muž. Jaromil ľúbiaci jarosť, bujarosť, dom. Jara, Mila, Jaruša

  Jaromil
  m. slovan. meno s pôv. významom ľúbiaci jarosť, bujarosť

  Jaromír
  m. - Jaromíra ž. slovan. meno s pôv. významom jarý, bujarý, slávny silou, dom. Jaro, Miro, Jaroš, - Jara, Jaruša, Mira

  Jaroslav
  m. - Jaroslava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny silou, bujarosťou alebo oslavujúci jar, jarosť, dom. Jaro, Jaroš, Slavo, - Jara, Jaruša, Slava

  Kazimír
  m. - Kazimíra ž. slovan. meno s pôv. významom kto kazí mier, poľ. Kazimierz, maď. Kázmér, dom. Kazo, Miro

  Krasava
  ž. novšie meno utvorené zo slova krása (Svetská Krása, rozprávkové meno), pôv. významom blízke sú mená Aglaja, Bela

  Krasislav
  m. staršia podoba mena Krasoslav

  Krasomil
  m. - Karsomila ž. novšie čes. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci krásu

  Krasoslav
  m. - Karsoslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci krásu, variant Krasislav bolo štúrovské meno A.Sládkoviča

  Kvetana
  ž. západoslovan. meno zo slova kvet, južnoslovan. Cvetana

  Kvetava
  ž. novšie meno utvorené zo slova kvet, blízky pôv. význam má meno Flóra

  Kvetoň
  m. novšie meno utvorené podľa mena Florián, srbochorv. Cvetan

  Kvetoslav
  m. - Kvetoslava ž. novšie meno utvorené podľa starých zložených mien, jeho pôv. význam by bol oslavujúci kvety, kvitnúci, pôv. významom blízke sú mená Antim, Florián, dom. Kveto, - Kveta

  Lada
  ž. podľa mena slovan. bohyne krásy, dáva sa do súvisu s označeniami ženy v starovekých jazykoch

  Ladislav
  m. - Ladislava ž. azda vplyvom maď. pozmenená podoba mena Vladislav, lat. Ladislaus, čes. Ladislav, maď. László (Lásló), dom. Laco, Lacino

  Lesana
  ž. novšie, podľa mena lesnej víly

  Levoslav
  m. - Levoslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci (silu) leva, silný ako lev

  Libor
  m. čes. meno zo slovan. Ľubor, splynulo s lat. Liborius

  Ľuba
  ž. pôv. dom. podoba slovan. zložených mien Ľubomíra, Ľuboslava alebo priamo z príd. mena ľúba milá, milovaná, čes. Ljuba, rus. Ľubov láska, dom. Ľubina, Ľubica

  Ľubomír
  m. - Ľubomíra ž. slovan. meno s pôv. významom ľúbiaci mier, mierumilovný, pôv. významom blízke sú mená Slavomír, Miroslav, Fridrich, Manfréd, Irena, dom. Ľubo, Ľuboš, - Ľuba, Ľubica, Ľubina

  Ľubor
  m. sloven. meno s pôv. významom ľúby, milý (azda skrátené z Ľubomír), čes. Libor

  Ľuboslav
  m. - Ľuboslava ž. novšie slovan. meno podľa mien Ľubomír, Miroslav oslavujúci ľúbosť alebo ľúbiaci slávu, blízke je Miloslav, čes. Liboslav, Liboslava, dom. Ľubo, Ľuboš, Slavo, - Ľuba, Ľubica, Ľubina

  Ľuboš
  m. pôv. dom. podoba mien Ľubomír, Ľuboslav (ako Miloš), čes. Luboš, dom. Ľubo

  Ľudmila
  ž. slovan. meno s pôv. významom ľudu milá alebo milujúca ľud, čes. Ludmila, Lidmila, maď. Ludmilla, rus. Ľudmila, dom. Ľuda, Ľudina

  Ľudomil
  m. - Ľudomila ž. novšie sloven. meno utvorené podľa mena Ľudmila, dom. Ľudo, - Ľud

  Ľudomír
  m. - Ľudomíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol prinášajúci ľudu mier, dom. Ľudo, - Ľuda

  Mieroslav
  m. - Mieroslava ž. novšia sloven. podoba mien Miroslav, Miroslava

  Milada
  ž. z čes., staršie slovan. meno bolo Mlada mladá

  Milan
  m. - Milana ž. slovan. meno z príd. mena milý, pôv. významom blízke sú mená Amand, Amatus, Gracián a mená zo základov ľub a mil

  Milena
  ž. slovan. meno z príd. mena milý, teda milá, milovaná, aj dom. podoba mena Miloslava, blízky pôv. význam majú mená Amáta, Amanda, Grácia a mená zo základov ľub a mil

  Miliduch
  m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milý duchom, milujúci ducha (dušu)

  Milina
  ž. - Milín m. sloven. mená utvorené z príd. mena milý

  Milivoj
  m. slovan. meno s pôv. významom milujúci voj, vojsko

  Milomír
  m. - Milomíra ž. novšie meno, jeho pôv. význam by bol komu je milý mier

  Miloň
  m. novšie meno z príd. mena milý (milovaný)

  Milorad
  m. novšie, pôv. južnoslovan. meno s pôv. významom milý, kto má rád milosť, blízke je meno Miloslav

  Miloslav
  m. - Miloslava ž. slovan. meno s pôv. významom milý, slávny milosťou alebo milujúci slávu, dom. Milo, Miloš, Slavo, - Mila, Miluša, Slava

  Miloš
  m. pôv. dom. podoba mena Miloslav alebo utvorené priamo z príd. mena milý milý, milovaný

  Milota
  ž. žen. variant mena Milutín, t.j. miláčik, milovaná

  Milovan
  m. - Milovana ž. slovan. meno zo slova milovať, milovaný (ako Radovan), rus. Milovan

  Milovín
  m. variant mena Milovan

  Milutín
  m. mužský variant mena Milota (mohlo by byť aj Milotín), t.j. miláčik, milovaný, srbochorv. Milutín, rus. Miľutin

  Mira
  ž. pôv. dom. podoba mien Jaromíra, Miroslava, Slavomíra

  Miroslav
  m. - Miroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier, mierumilovný, blízky pôv. význam majú mená Slavomír, Ľubomír, Fridrich, Manfréd, Irenej, dom. Miro, Miloš, Slavo, - Mira, Slava

  Mlada
  ž. pôv. slovan. meno z príd. mena mladá

  Mladen
  m. - Mladena ž. pôv. južnoslovan. meno z príd. mena mladý

  Mladoň
  m. sloven. meno z príd. mena mladý

  Mladotín
  m. - Mladotína ž. sloven. meno s pôv. významom mladý

  Mojmír
  m. slovan. meno s pôv. významom môj mier, môj svet

  Mojtech
  m. staré sloven. meno s pôv. významom moja útecha, moje potešenie

  Mstislav
  m. - Mstislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci pomstu, slávny pomstou

  Múdroslav
  m. novšie meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci múdrosť, slávny múdrosťou, blízke sú mená Sofron, Žofia

  Nehoslav
  m. novšie meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci nehu, nežnosť

  Pravdoľub
  m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci pravdu

  Pravoľub
  m. - Pravoľuba ž. novšie sloven. meno, pôv. význam by bol ľúbiaci pravdu, právo ako v menách Pravomil, Pravoslav

  Pravomil
  m. - Parvomila ž. novšie meno s pôv. významom milujúci právo, pravdu

  Pravoslav
  m. - Pravoslava ž. novšie meno s pôv. významom oslavujúci právo, pravdu, slávny pravdou

  Pribina
  m. slovan. meno so základu by (pribývať pribúdať) alebo z Prvina prvý sen

  Pribislav
  m. - Pribislava ž. slovan. meno (pôv. Pribyslav) komu pribudlo slávy, srbochorv., slovin. Pribislav, čes. Pøibyslav, poľ. Przybyslaw

  Radana
  ž. novšie slovan. meno, variant mena Radovana

  Radim
  m. slovan. meno, pôv. dom. podoba mien Radimír, Radimil

  Radimír
  m. - Radimíra ž. slovan. meno s pôv. významom kto má rád mier (svet) alebo starajúci sa o mier, variantom je Radomír, staršie aj Radimer, Radmer, dom. Rado, - Rada

  Radislav
  m. - Radislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci radosť, radujúci sa alebo starostlivý, variantom je Radoslav, starší variant Radslav (Raclav), dom. Rado, - Rada

  Radivoj
  m. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol majúci rád vojsko alebo starajúci sa o vojsko

  Radko
  m. - Radka ž. pôv. dom. podoba zložených mien so základom rad

  Radomil
  m. - Radomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci radosť alebo starostlivý, dom. Rado, - Rada

  Radomír
  m. - Radomíra ž. variant mena Radimír

  Radoslav
  m. - Radoslava ž. variant mena Radislav

  Radovan
  m. - Radovana ž. slovan. meno s pôv. významom radujúci sa, rozradovaný, starší variant bol Radvan, dom. Rado, - Rada

  Radúz
  m. novšie meno utvorené zo základu rad, jeho pôv. význam by bol radujúci sa, radostný

  Rastic
  m. stará dom. podoba mena Rastislav

  Rastimír
  m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol kto rozmnožuje, zveľaďuje mier (svet)

  Rastislav
  m. - Rastislava ž. slovan. meno s pôv. významom rastie v sláve, rozmnožuje slávu, pôv. významom blízke je meno Krescenc, čes. Rostislav, dom. Rasťo, - Rasťa

  Ratibor
  m. slovan. meno zložené zo slov rat vojna, ratiti bojovať, biť sa a bor boj

  Ratislav
  m. - Ratislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny vo vojne

  Rusalka
  ž. zo slova rusalka víla, súvisí aj so slovom Rusadlia Turíce (z lat. rosalia slávnosť ruží), pôv. významom je blízke meno Rozália

  Ružena
  ž. zo slova ruža ako domáca paralela mena Rozália, čes. Rúžena, dom. Ruža, Róza

  Sláva
  ž. pôv. dom. podoba zložených slovan. mien, ako sú Boleslava, Jaroslava, Slavomíra

  Slavena
  ž. slovan. meno s pôv. významom oslavovaná alebo pôv. dom. podoba zložených mien (ako Sláva)

  Slaviboj
  m. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci boj, variantom je Slavibor aj Slavoboj

  Slavibor
  m. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci boj, variantom je meno Slaviboj aj Slavoboj

  Slavislav
  m. - Slavislava ž. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci slávu (Slovanstvo?)

  Slávka
  ž. pôv. dom. podoba zložených slovan. mien, ako sú Boleslava, Jaroslava, Slavomíra

  Slavoboj
  m. variant mena Slaviboj (alebo Slavibor)

  Slavoj
  m. novšie čes. meno utvorené podľa starých zložených mien (Slavivoj?)

  Slavoľub
  m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci, ľúbiaci slávu, je variantom mena Slavomil, dom. Slavo

  Slavomil
  m. - Slavomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci slávu, variantom je Slavoľub, dom. Slavo, - Slava

  Slavomír
  m. - Slavomíra ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier (svet), slávny mier, blízke sú mená Miroslav, Ľubomír, Fridrich, Manfréd, Irenej, dom. Slavo, - Slava

  Stacho
  m. pôv. dom. podoba mena Stanislav alebo Eustach

  Stanimír
  m. slovan. meno s pôv. významom upevňujúci mier, upevni mier

  Stanislav
  m. - Stanislava ž. slovan. meno s pôv. významom staň sa slávnym, upevni slávu, prenes. slávny bojovník, lat. Stanislaus, maď. Szaniszló (Sanisló), nem. Stenzel (Štencl), dom. Stano, Stanušo, Stacho, Stašo, - Stanka, Stanuša

  Stibor
  m. variant mena Ctibor

  Svatava
  ž. čes. meno súvisí s praslovan. svet veľký (až neskôr svetý), pôv. významom blízke sú mená Heľga, Oľga

  Svätoboj
  m. slovan. meno s pôv. významom veľký v boji, veľký bojovník, variantom je meno Svätobor

  Svätobor
  m. slovan. meno s pôv. významom veľký v boji, silný bojovník, variantom je meno Svätoboj

  Svätomír
  m. - Svätomíra ž. slovan. meno s pôv. významom veľký v mieri, mierumilovný

  Svätopluk
  m. slovan. meno s pôv. významom veľký medzi bojovníkmi, majúci mnoho plukov, rus. Sviatopolk, čes. Svatopluk, dom. Sväto, Svaťo, Svätoš

  Svätoslav
  m. - Svätoslava ž. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol slávny silou, veľkosťou, rus. Sviatoslav, čes. Svatoslav, dom. Sväto, Sväťo, Svätoš, - Sväta

  Svätoš
  m. pôv. dom. podoba zložených mien Svätopluk, Svätoslav

  Svetislav
  m. - Svetislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci svetlo, svetlom slávny (svet svetlo), variantom je meno Svetoslav

  Svetlana
  ž. z príd. mena svetlý jasný, pôv. významom sú blízke mená Zora, Klára, Lucia, Roxana, dom. Svetla, Svetluša

  Svetoslav
  m. - Svetoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci svetlo, svetlom slávny (svet svetlo), variantom je meno Svetislav

  Svetozár
  m. slovan. meno s pôv. významom svetelná žiara, žiariaci, dom. Sveto, Sveťo, Svetino, Svetuš

  Svorad
  m. slovan. meno, zo staršieho Svoj(i)rad kto má rád svojich, stará sa o svojich, lat. Zorardus, maď. Szórád (Sórád), dom. Svoro

  Tichomil
  m. slovan. meno, jeho význam by bol milujúci ticho

  Tichomír
  m. - Tichomíra ž. slovan. meno s pôv. významom tichý mier (svet)

  Tomislav
  m. slovan. meno s pôv. významom utužujúci slávu (stslov. tomiti trápiť)

  Tvrdomír
  m. novšie sloven. meno, jeho význam by bol utvrdzujúci, upevňujúci mier

  Václav
  m. - Václava ž. slovan. meno s pôv. významom viac slávny, veľmi slávny, blízke sú Boleslav, Velislav, lat. Venceslaus, nem. Wenzel,(maď. Vencel, rus. Viačeslav

  Vatroslav
  m. novšie južnoslovan. meno s pôv. významom oslavujúci oheň, slávny ohňom, bojom, vzniklo ako paralela mena Ignác

  Vavrinec
  m. západoslovan. meno z lat. Laurentius Laurenc, čes. Vavřinec, dom. Vavro, Vavrino, Vavruš, Vavrušo, Vavriš

  Vejan
  m. - Vejana ž. nejasné

  Veleslav
  m. - Veleslava ž. variant mena Velislav

  Velimír
  m. - Velimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom veľký mier (svet), dom. Veľo

  Velislav
  m. - Velislava ž. slovan. meno s pôv. významom veľmi slávny, variantom je meno Veleslav, blízke sú aj mená Boleslav a0Václav, dom. Veľo

  Viera
  ž. slovan. meno, stslov. preklad gréc. pistis (viera) alebo dom. podoba mena Veronika, rus. Vera, čes. Vìra, lat. Fides (viera), franc. Foi (Foa), špan. Fe

  Vieroľub
  m. sloven. meno, jeho pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci vieru, je aj variant Vieromil

  Vieromil
  m. sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci vieru, je aj variant Vieroľub

  Vieroslav
  m. - Vieroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vieru, slávny vierou

  Víťazoslav
  m. - Víťazoslava ž. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci víťazstvo, slávny víťaz, používalo sa ako paralela mena Viktor (víťaz), čes. Vítìzslav

  Vladan
  m. - Vladana ž. južnoslovan. meno, srbochorv. vlada vláda, moc, teda vládnuci, vládca, variantom je meno Vladen, žen. Vladena

  Vlastimil
  m. - Vlastimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci moc, vládu, eom. Vlasto, - Vlasta

  Vladislav
  m. - Vladislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vládu (moc), slávny vládca, variantom je meno Ladislav, poľ. Wladyslaw, rus. Vladislav, staršie aj Volodislav, maď. Ulászló (Ulásló), dom. Vlado, Vladino, - Vlada

  Vladivoj
  m. slovan. meno s pôv. významom vládca voja (vojska), vojvodca, blízke je meno Vlater

  Vlasta
  ž. pôv. čes. meno zo slovan. základu vlasť využitého vo viacerých zložených menách

  Vlastibor
  m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol bojovník o moc, vládu (starší význam slova vlasť bol vláda, moc)

  Vlastimil
  m. - Vlastimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci moc, vládu, eom. Vlasto, - Vlasta

  Vlastimír
  m. slovan. meno s pôv. významom veľký, mocný vládca, dom. Vlasto

  Vlastislav
  m. - Vlastislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci moc, vládu, slávny vládca, poľ. Wloscislaw, dom. Vlasto, - Vlasta

  Vojeslav
  m. - Vojeslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vojsko, slávny vojskom, staršie varianty aj Vojislav, Vojslav

  Vojmír
  m. staršie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol asi voju mier alebo vojskom veľký

  Vojslav
  m. staršie slovan. meno, variant mena Vojeslav

  Vojtech
  m. - Vojteška ž. slovan. meno s pôv. významom tešiteľ vojska, útecha voja, čes. Vojtìch, poľ. Wojciech, (za paralelné sa pokladajú nem. Adalbert, maď. Béla), dom. Vojto, Vojtek, - Vojta

  Vratislav
  m. - Vratislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci návrat alebo vracajúci slávu, dom. Vrato, Vraťo

  Vratko
  m. pôv. dom. podoba mena Vratislav

  Vševlad
  m. staršie slovan. meno s pôv. významom vládca všetkého , kto všetko zvládze, blízke je meno Pankrác,

  Záviš
  m. čes. meno, asi starý variant slovan. mena Zavid

  Zdislav
  m. - Zdislava ž. slovan. meno s pôv. významom tu (zde) slávny alebo oslavujúci prácu (dielo), ak je to slovný základ dì (dìjati robiť, čes. dìlat), poľ. Zdzislaw, čes. Zdislav i Zdeslav, strus. Sdìslav

  Zdravomil
  m. - Zdravomila ž. nové meno podľa slovan. zložených mien, jeho pôv. význam by bol milujúci zdravie

  Zemislav
  m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci zem

  Zlata
  ž. z príd. mena zlatý, teda zlatá, pôv. významom blízke sú mená Aurélia, Aranka

  Zlatko
  m. pôv. dom. podoba mena Zlatoň

  Zlatomír
  m. - Zlatomíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol zlatý mier (svet)

  Zlatoň
  m. sloven. meno z príd. mena zlatý, variantom je meno Zlatoš

  Zora
  ž. slovan. meno s pôv. významom zora, zornička, blízke sú mená Apolónia, Auróra

  Zoroslav
  m. - Zoroslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci zoru, zorničku

  Zvonimír
  m. - Zvonimíra ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol zvoň (na) mier, dom. Zvono, - Zvona

  Zvonislav
  m. - Zvonislava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol asi oslavujúci zvony. zvonenie, dom. Zvono, - Zvona

  Neuznávam mená mien detí podľa hrdinov telenoviel. Dokonca som už počul aj deti, ktoré mali meno ako psík. Výber mena dieťaťa je jednou z vecí, ktoré o človeku veľa povedia.

  Ja som so svojim menom spokojný, mám pekné kresťanské meno. Ale predsa by som si po príklade viacerích slovenských národovcov vybral ešte aj slovanské meno. To by malo vystihovať niektorú vlastnosť alebo hodnotu človeka. Vyzeralo by to asi takto: Ondrej Ctirad Gaššo. Schválne, aké meno by ste si vybrali Vy? Napíšte do diskusie aké meno aj prečo.

  Zároveň by som privítal keby ste mi do komentára zapísali aj prípadne ďalšie mená, ktoré by som mohol doplniť do slovníka.

  Pre viac informácii o Slovanoch a Slovienoch, články, povesti a iné odporúčam tieto linky:
  http://www.rodolesie.sk/index.php - spôsob života
  http://krugperuna.org/ - povesti
  www.svatohaj.sk - povesti
  http://www.dazbogovivnuci.estranky.sk - o Slovanoch a ich náboženstve
  rarach - o slovanských bohoch
  Slovanska jednota - o Slovanských kmeňoch
  Obrázky - veľmi pekné obrázky so Slovanskou tématikou
  slovanstvo.wz.cz - obrazky, legendy
  www.kovlad.sk - kováči, remeselníci, eshop
  Zverejnil Ondrik a Veronka o 5:45
  Označenia: Úvahy a nápady
  0 komentárov:
  Zverejnenie komentára

  Novší príspevok Staršie príspevky Domov
  Prihlásiť na odber: Zverejniť komentáre (Atom)

 • Sponzor fóra
 • p.s.je to skopirovane takzetam kde je napisane ze neuznavam mena z telenoviel to nie ja som pisala 😃

 • nunacek
  Děkuji 🙂

 • Holky, moc dekuji za reakce na Valentinu😉 Vubec jsem necekala, ze se vas tolik ozve 😵 ... moc jste mi pomohly, to jmeno se mi libi vic a vic 😉 ... jsem rada, ze se toho vymyslelo tolik, protoze me se moc libi, kdyz jde na cloveka s jednim jmenem volat vice zpusoby (= takze ty dva mnou vymyslene me neuspokojovaly 😎 ) ... Treba Barbora by byla super: jen se nehodi k prijmeni 😐

 • Kalendář na Říjen 2010:
  1. Igor
  2. Oliver, Olivia
  3. Bohumil
  4. František
  5. Alžběta, Eliška
  6. Selena
  7. Justina
  8. Věra, Viera
  9. Sára, Sharon
  10. Marina
  11. Valentina
  12. Marcel
  13. Renata
  14. Agáta, Háta
  15. Tereza, Terezia
  16. Finn
  17. Hedvika
  18. Lukáš, Lucas
  19. Michaela, Joel
  20. Vendelin, Delia
  21. Brigitta
  22. Sabina, Sabrina
  23. Theodor
  24. Nina
  25. Beata, Aurel
  26. Erik
  27. Charlotta, Zoe, Liv
  28. Alfred
  29. Silvia, Sylvie
  30. Tadeáš
  31. Štěpánka, Stefanie

 • sasha: tohle jsou jmena v ceskem kalendari? Netusila jsem ze tam je Sharon, Joel.. 🤔

 • Bluejay, to je novej kalendář.

 • a k tej Valentíne: ešte skratka môže byť Leny 😉 ( také domáce oslovenie)

 • Nový český kalendář na Listopad 2010 a 2011:
  1. Felix
  2. Památka zesnulých, Achille(u)s
  3. Hubert, Theofano, Theofania
  4. Karel, Scarlett, Mojžíš, Jessika
  5. Miriam, Zachriáš, Zachary
  6. Liběna, Leonard
  7. Saskia
  8. Bohumír, Bohumíra
  9. Bohdan, Darek, Orestes
  10. Eugen, Kalypso, Noe
  11. Martin, Davor
  12. Benedikt, Astrid
  13. Tibor, Brenda
  14. Sáva
  15. Leopold
  16. Otmar, Daisy
  17. Mahulena
  18. Romana, Odolen
  19. Daphne
  20. Nikoleta, Nikita, Nikol, Euníke
  21. Albert
  22. Cecilia, Homer
  23. Klement, Klementina, Lukrecia
  24. Emilie, Amélie
  25. Kateřina, Katarína
  26. Artur, Aram, Konrad
  27. Xenia
  28. René, Renat, Rufus, Tristan
  29. Zina
  30. Ondřej, Andrej, Odetta

 • Nový český kalendář na Prosinec 2010 a 2011:
  1. Iva, Edmond
  2. Blanka, Vivien, Bibiana
  3. Svatoslav
  4. Barbora, Babette
  5. Jitka, Abigail
  6. Mikuláš
  7. Benjamin
  8. Delila
  9. Vratislav
  10. Julia, Liana, Eulalia
  11. Dana, Danuta, Hostivít, Danaé
  12. Simona, Šimona
  13. Lucie, Lucia, Lucian, Elektra
  14. Lydia, Livia
  15. Radana, Radan
  16. Albína, Elvis, Alva
  17. Daniel, Rebeka
  18. Miloslav
  19. Ester
  20. Dagmar
  21. Natalia, Noel, Rodan
  22. Šimon, Simon
  23. Vlasta, Níke
  24. Adam, Eva, Gaia
  26. Štěpán, Stefan
  27. Jeanette, Evangelina
  28. Bohumila, Donna
  29. Judita, Natan
  30. David
  31. Silvester

 • sasha.zimmermann: Odkud prosím kopíruješ ty nové kalendáře? Dívala jsem se do nového kalendáře v obchodě, protože jsem někde četla, že na rok 2011 tam bude Sofie, Tobiáš a další..a ani jedno tam nebylo, tak nevím, asi to výrobci moc neřeší 😐

 • čauky, já mám svou vysněnou Johanku ale bohužel se mi jí zatím nepodařilo prosadit, tak uvidíme jak se to bude vyvíjet.

 • Fangi: Já jsem koukala, že v každém kalendáři to je jinak.... Já mám Tipy na cyklovýlety.

 • Sponzor fóra
 • Tak pozor na to! Alžběta je 19. listopadu a žádná pitomá Daphne! 😃 Protestuji. Nikdo nemá právo mi měnit svátek, jak se mu zamane.

 • tak niektoré mená sú dosť zvláštne 😒 Eulalia ,Achille(u)s, Daisy..
  teraz máme v škole: Lukréciu, Samuelu,Hanah, Lanu, rozšírený je i Roland...

 • Ja uvazujem nad menami:
  Ella, Daniela, Diana, no a pre chlapcov...netusiiiim 😃

 • Narodené deti v našom kraji:
  Leona Bobáková, Theo Oliver Grocký, Charlotte Švábyová, Lila Kondžurová, Leila Semková, Larina Puchaliková, Evelyn Malá, Kevin Slivka...

 • Kevin Slivka, dobré, no 😐

 • Ahojky, ten kalendář je fakt zajímavej, ale nějaký jména jsou fakt přehnaný 🙂
  Mě se líbí Alžběta (ale moc netuším, jak na ni volat) nebo Diana nebo Ema 😉 Co myslíte??
  Na kluka se mi líbí Adam a Filip 🙂

 • Tak mně to nedalo a musím se vyjádřit k tomu kalendáři!
  Mně to přijde jako pěkná blbost, dávat tam jména jako je Elvis apod. Vždyť existuje tolik jmen a přeci se tam nemůže narvat vše! Jen proto, že někteří rodiče dají dítěti netradiční a cizí jméno, se kvůli tomu dávají do kalendáře? Fakt nechápu a upřímně, mně to docela pobuřuje. I když se svět čím dál tím víc mísí, existuje spousta mezinárodních manželství, tak přeci jsou jména typická pro Českou republiku a další země.
  Asi kdybych měla manžela cizince a chtěli bychom dát třeba vzhledem k cizímu příjmení i cizí jméno, tak dám i českou variantu, třeba dvě příjmení nebo určíme den, a v ten se svátek může slavit, pokud bychom žili tady.
  Já chápu, že některé jména v kalendáři nejsou a jsou i třeba česká, ale toto mi už přijde moc! 😐

  My jsme teď v zahraničí a hlídám tu děti jedné rodinky, kdy maminka je Češka a tatínek cizinec. Dali jména, která se dají dobře použít jak tady tak v Čechách - Emily, Nicolas a Mathis, takže se jim může říkat i počeštěle a k jejich příjmení to sedí, to se mi moc líbí!

 • lennus: naprosto souhlasím, jako i jména jako Elektra nebo Octavianus, které jsem někde viděla je fakt trapný, jako v nějaké řecké mytologii. Je pravda, že je tam těch jmena fakt naflákaných hodně a potom na jeden den připadá třeba 4 jména. 😒

 • Ahojte,náš pokladík sa volá Sallma Nelly 🙂

 • werulaa : já mám kamarádku Alžbětu a říkáme jí Běta, Bětka, Bětuška, Bety, Betynka, Alžbětka..... 🙂

 • Alzbeta: Beta, Betka, Betule, Betul, Betulka, Betulinka, Bita, Betuna, Betuska, Betus, Beta (s hackem nad e i nad t), Betty, Betyna, Betynka, Betys, Alzbeta, Alzbetka, setkala jsem se se vsema a lidi sami dost kreativne vymysli. Pak se najdou vytecnici, co rikaji Alzbete Liza, Ela - kvuli posltine atd, ale to je blbost, ze.

 • Laure hovori kamoska Lili a druha hovori Lea ze Lele...

 • Kamoske Alzbete hovorime Ali, Alzbet, a podla mna je to cool meno 🙂

 • teda ja jen ziram na novy cesky kalendar 😮
  Ziju v zahranici 5 let a vypada to ze nez se vratim, tak uz nam z Cech nic nezustane 😒 Mame prece krasny cesky jmena..nechapu proc by nekdo chtel pojmenovat sve miminko Kalypso, nebo Elektra 🤔 to se mi fakt nelibi.

 • musím jen souhlasit...........taky mi ty jména přijdou pošahaný.......

Pridaj príspevok

  Nenašli ste čo ste hľadali?

  hľadať len v názvoch tém