Kategórie

Podmienky súťaže "SÚŤAŽ: Hľadáme najkrajší príbeh zasnúbenia"

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie súťažiacich v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu, ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.
2. Organizátorom súťaže je 4networks SK&CZ, s.r.o.
3. Súťaž bude prebiehať v termínoch 4.2.2019 - 18.2.2019 do 12:00 na Mojej svadbe v diskusii "SÚŤAŽ: Hľadáme najkrajší príbeh zasnúbenia!" na https://www.mojasvadba.sk/forum/mojasvadba-sk/sutaz-hladame-najkrajsi-pribeh-zasnubenia/
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zverejniť do súťaže fotografiu snubného prsteňa a príbeh, ako zasnúbenie prebehlo.
5. Každý sa môže do súťaže zapojiť iba raz, pridaním jednej fotografie s príbehom.
6. Zapojiť sa môžu len nevesty alebo ženísi, ktorí sú registrovaní na portáli www.mojasvadba.sk. Zobrazenie páru nie je nutnosť, môže ísť aj o fotografiu, na ktorej je iba prsteň.
7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru súťažiacemu, ktorý nesplní zadanie súťaže.
8. Fotografi nemôžu prihlasovať svoje fotografie, výnimkou je, keď je fotografia zo zasnúbenia daného fotografa.
9. Zapojením do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že má súhlas na šírenie a zverejnenie fotografie, ktorá je autorským dielom fotografa.
10. Prvým výhercom sa stáva súťažiaci, ktorého fotografia bude mať v diskusii najviac označení "Páči sa mi to" v dobe ukončenia hlasovania. Druhý a tretí výherca bude vybraný tímom adminov Mojej svadby. Hlasovanie prebieha priamo v diskusii SÚŤAŽ: Hľadáme najkrajší príbeh zasnúbenia od 4.2.2019 do 18.2.2019 do 12:00.
11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru súťažiacemu, ktorý získal najviac lajkov v prípade, že má pochybnosti o získaní lajkov alebo akéhokoľvek jednania súťažiaceho, ktoré by bolo v rozpore so zásadami fair play či dobrými mravmi (napr. nakúpenie lajkov, získanie lajkov neobvyklým spôsobom, hlasovaním z viacnásobných registrácií, automatizovaným systémom, a pod.)
12. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec spoločnosti 4networks Sk&CZ, s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
13. Použité fotografie cien sú ilustračné.
14. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
15. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
16. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
17. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
18. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
19. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
20. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
21. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu. Ostatné výhry alebo ceny sú oslobodené od dane z príjmov v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru.
22. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.
23. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.
24. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.
25. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.