Kategórie

Podmienky súťaže "SÚŤAŽ: Vyhrajte 3x Svadobný deň(ník) od Wedding Avenue!"

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž za účelom vyhodnotenia súťaže a za účelom zaslania výhry výhercom. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Usporiadateľom súťaže je 4networks SK&CZ, s.r.o., ktorá prevádzkuje stránku Moja svadba
3. Súťaž bude prebiehať v termínoch 14.10.2019 - 21.10.2019 do 12:00 na Mojej svadbe v diskusii "SÚŤAŽ: Vyhrajte 3x Svadobný deň(ník) od Wedding Avenue!" na https://mojasvadba.zoznam.sk/forum/mojasvadba-sk/sutaz-vyhrajte-3x-svadobny-dennik-od-wedding-avenue-2/
4. Každá osoba sa do súťaže môže zapojiť iba raz. Súťažiace príspevky pridané z viacnásobných registrácií jednej osoby budú zo súťaže vylúčené. Zapojiť sa môžu iba budúce nevesty, ktoré majú termín svadby naplánovaný po 14.10.2019.
5. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť súťažiacich zo súťaže, pokiaľ bude mať podozrenie na nečestné správanie alebo súťažiaci poruší pravidlá súťaže.
6. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vloženie príspevku do diskusie s názvom "SÚŤAŽ: Vyhrajte 3x Svadobný deň(ník) od Wedding Avenue!", príspevok musí obsahovať dátum svadby a pár slov o tom, čo nevesta už má zariadené.
7. Zo všetkých odpovedí budú vyžrebovaní 3 výhercovia cien zverejnených v súťaži.
8. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec spoločnosti 4networks Sk&CZ, s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
9. Použité fotografie cien sú ilustračné.
10. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
11. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
12. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
13. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
14. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
15. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
16. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
17. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
18. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.
19. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.
20. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti 4networks SK&CZ, s.r.o.
21. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.