Odporúčame: Modrastrecha.sk Modrykonik.sk Zahrada.sk Beremese.cz Modrastrecha.cz

Shopy > spolocenske_saty_martina

česká republika  •  Profil užívateľa  •  Páči sa mi to
Poštovné na Slovensko je 7 € a posíláme pouze na dobírku.
Vzhledem k měnícímu se kurzu eura se může cena mírně lišit od ceny v eshopu. Platná je vždy cena v eshopu. Bohužel není v našich silách zde stále dokola upravovat ceny podle aktuálního kurzu, protože máme velmi velké množství inzerátů.

Prosím, pokud máte o zboží zájem, objednejte ho přímo v eshopu, máte tak faktury, záruky ze zákona, průběžné informace atd.
Odkaz je vždy v druhém řádku na začátku textu, hned pod názvem šatů.
Pod tímto názvem také zboží najdete, pokud ho dáte vyhledat na www.spolecenske-saty-martina.cz

Společenské šaty:
napište mi do poznámky Vaše míry, já Vám určím velikost.

Dětské šaty:
tady nechávám výběr velikosti na Vás a málokdy kontroluji míry. Vždy volte dostatečně velkou velikost, pár centimetrů v hrudníku navíc je málo, chce to minimálně 5 cm. Dívejte se i na délku šatů. Šaty můžou být střihem široké v hrudníku a to pak může klamat.
Velikost podle tabulky mi napište do poznámky, pokud není volba konkrétní velikosti přímo.


OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.mojasvadba.sk/catalog/vendor/spolocenske_saty_martina/ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Martina Marešová se sídlem Litenčice 142, Litenčice, 768 13, IČ 02578034, zapsané v Živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Kroměříž (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.mojasvadba.sk/catalog/vendor/spolocenske_saty_martina/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@spolecenske-saty-martina.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Zboží upravené na míru není možno vyměnit či vrátit ani odstoupit od smlouvy, neboť takové zboží se v souladu s ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku považuje za zboží upravené podle přání spotřebitele (kupujícího).

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@spolecenske-saty-martina.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Martina Marešová, Litenčice 142, Litenčice, 768 13

adresa elektronické pošty: info@spolecenske-saty-martina.cz

telefon: +420 735 138 241V Litenčicích dne 27. března 2015
2546 inzerátov  •  22 hodnotení
fotoportrét
fotoportrét
miroslava88
32
Registrovala sa 29. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 7 príspevkov a 1 album. Má 25 priateľov. Turie, okres Ružomberok.
miroslava88 opat skvela spolupraca, po svadobnych satach prisli na rad popolnocne a zas a znova to bola dobra volba. emoticon - 29. augusta 2016 o 19:02
fotoportrét
fotoportrét
lenka1980 (39 r.)
2
Registrovala sa 10. januára 2012 na modrastrecha.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 2 príspevky. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
 • Nevie kedy bude svadba
lenka1980 krásne šatočky, poradenstvo, ochota, rýchle zaslanie, max. spokojnosť emoticon - 13. júla 2016 o 14:59
fotoportrét
fotoportrét
zuzi238
Registrovala sa 7. marca 2016 na mojasvadba.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Okres Martin.
zuzi238 Predávajúcu vrelo odporúčam, šatočky dnes prišli, sú veľmi pekné a dobre sedia emoticon - 18. apríla 2016 o 17:41
fotoportrét
fotoportrét
miroslava88
32
Registrovala sa 29. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 7 príspevkov a 1 album. Má 25 priateľov. Turie, okres Ružomberok.
miroslava88 Mozem len vrelo odporucat, saty prekrasne, krajsie ako na obrazku emoticon dakujem za rady a za mily a ustretovy pristup. velke dakujem . emoticon - 13. apríla 2016 o 10:39
fotoportrét
fotoportrét
galiagalia (31 r.)
3
Registrovala sa 28. júna 2012 na mojasvadba.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 5 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 • Svadba bola 27. októbra 2012
  Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš
galiagalia Prekrasne saty,presne ako na obrazku..aj krajsie!! Predavajucu vrelo odporucam,rychle dodanie,super komunikacia. - 10. marca 2016 o 09:32
fotoportrét
fotoportrét
barborka13
Registrovala sa 15. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Okres Levice.
 • Nevie kedy bude svadba
barborka13 mozem len odporucat emoticon som velmi spokojna saty krasne sadli mila predavajuca emoticon ked budem potrebovat najblissie saty ucite len od nej - 7. novembra 2015 o 07:14
fotoportrét
fotoportrét
mollyf
15
Registrovala sa 29. januára 2012 na mojasvadba.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 94 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
 • Svadba bola 11. mája 2013
  Modra, okres Pezinok
mollyf predávajúcu odporúčam!super prístup.šatky ktoré boli krásne,ale nesadli som poslala späť a peniažky vrátené. teším sa na ďalší nákup emoticon - 29. septembra 2015 o 16:59
fotoportrét
fotoportrét
inka999
Registrovala sa 18. februára 2012 na modrykonik.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
 • Nevie kedy bude svadba
inka999 Velmi som spokojná... a stastná... Napísala by som dlhé hodnotienie, fakt, super... napísem iba tolko, ze BOMBA, ODPORÚCAM!!!!!!! - 15. augusta 2015 o 12:38
fotoportrét
fotoportrét
augnika (39 r.)
Registrovala sa 22. júna 2009 na modrastrecha.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Má 6 priateľov. Hrušov, okres Veľký Krtíš.
 • Nevie kedy bude svadba
augnika Ďakujem za šaty a ukážkový prístup predávajúcej! emoticon emoticon Vrelo odporúčam!!! emoticon emoticon emoticon - 13. augusta 2015 o 07:37
fotoportrét
fotoportrét
mini238 (29 r.)
58
Registrovala sa 11. februára 2015 na mojasvadba.zoznam.sk. Pridala 5 príspevkov a 3 albumy. Má 95 priateľov. Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš.
 • Svadba bola 26. septembra 2015
  Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš
mini238 Veľmi milá predávajúca, skutočne jej záleží na tom, aby bol zákazník spokojný. Veľký palec hore emoticon - 27. júla 2015 o 19:48
fotoportrét
fotoportrét
izabell1510
4
Registrovala sa 15. januára 2014 na modrastrecha.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Má 4 priateľov.
 • Nevie kedy bude svadba
izabell1510 Dakujem za nadherne šaty a skvely prístup. Odporúčam emoticon - 7. júna 2015 o 11:39
fotoportrét
fotoportrét
mousik888
3
Registrovala sa 13. apríla 2015 na mojasvadba.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 11 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
mousik888 Ďakujem milej pani predávajúcej za nádherné šatičky, skvelú komunikáciu, určite odporúčam emoticon - 13. mája 2015 o 10:04
fotoportrét
fotoportrét
silvinakuc
Registrovala sa 20. januára 2014 na modrastrecha.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Okres Zvolen.
 • Nevie kedy bude svadba
silvinakuc Veľmi pekne Vám ďakujem za krásne šaty, za poradenie a trpezlivosť..veľmi milá pani, vrelo odporúčam emoticon emoticon emoticon - 24. apríla 2015 o 09:17
fotoportrét
fotoportrét
gabriel19
Registrovala sa 9. februára 2015 na mojasvadba.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Okres Komárno.
 • Nevie kedy bude svadba
gabriel19 Dakujem velmi pekne za prekrásne saty! emoticon Predávajúca bola milá, ochotná! Odporucam! emoticon - 28. februára 2015 o 19:38
fotoportrét
fotoportrét
luluu (41 r.)
Registrovala sa 8. marca 2006 na mojasvadba.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 48 príspevkov a 2 albumy. Má 20 priateľov. Okres Bratislava.
 • Svadba bola 3. júna 2006
  V Nitrici a v Kanianke, okres Prievidza
luluu Dakujem velmi pekne predavajucej za naozaj rychle dodanie satociek. Aj za ochotnu komunikaciu! Odporucam! emoticon - 16. februára 2015 o 07:41
fotoportrét
fotoportrét
scgaijon
1
Registrovala sa 5. januára 2015 na mojasvadba.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 2 príspevky. Bratislava, okres Bratislava.
 • Svadba bola 20. júna 2015
  Modra, okres Pezinok
scgaijon Velmi pekne dakujem za prenadherne saty! Pradavajucu velmi odporucam, bola mila, ochotna a vedela aj vyborne poradit. Velka vdaka p. Martine emoticon ! - 10. februára 2015 o 15:27
fotoportrét
fotoportrét
niki353
Registrovala sa 17. júla 2009 na modrastrecha.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Komjatice, okres Nové Zámky.
 • Nevie kedy bude svadba
niki353 Ďakujem veľmi pekne za krásne šaty,sadli ako uliate a vyzerajú presne ako na fotke emoticon Kupujúcu môžem len odporučiť skvelý prístup emoticon - 9. februára 2015 o 19:04
fotoportrét
fotoportrét
micha11
Registrovala sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Má 4 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 • Nevie kedy bude svadba
micha11 Dakujem za krasne, kvalitne saty a milu komunikaciu. - 5. februára 2015 o 12:33
fotoportrét
fotoportrét
jenticka (33 r.)
Registrovala sa 15. septembra 2009 na mojasvadba.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Má 2 priateľov. Okres Trnava.
 • Svadba bola 30. novembra 1999
jenticka Velmi pekne dakujem za šatky,su krásne a kvalitne.Hlavne vyzeraju ako na obrázku emoticon Som maximálne spokojná.Predávajuca bola skvelá,ochotná.Odporučam - 29. januára 2015 o 21:36
fotoportrét
fotoportrét
nika24684
Registrovala sa 11. marca 2012 na mojasvadba.sk. Zatiaľ nepridala žiadny príspevok ani album. Má 9 priateľov. Okres Námestovo.
nika24684 Moc Ďakujem, krásne šaty emoticon odporúčam. Predávajúca, čo ma srdiečko na správnom mieste. Komunikácia na jedničku aj z hviezdičkou emoticon Prajem veľa pred - 28. januára 2015 o 20:23
fotoportrét
fotoportrét
linle
Registrovala sa 29. septembra 2005 na mojasvadba.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 16 príspevkov.
 • Svadba bola 1. apríla 2006
  okres Bratislava
linle Predavajucu odporucam, vsetko bolo tak, ako sme sa dohodli. V komunikacii neboli ziadne problemy. - 26. januára 2015 o 17:32
fotoportrét
fotoportrét
katren
Registrovala sa 7. januára 2006 na mojasvadba.sk. Na mojasvadba.zoznam.sk pridala 19 príspevkov a 2 albumy. Má 34 priateľov.
 • Svadba bola 24. júna 2006
  V Jacovciach, okres Topoľčany
katren Mam tu cest pridat prve hodnotenie...Predavajucu musim len odporucat, obchod s nou bol ten najlepsi, aky som tu zazila emoticon - 19. januára 2015 o 21:32