Podmienky používania pre Profesionálov

Všeobecné pravidlá serveru https://mojasvadba.zoznam.sk/pro/ ako aj všetkých jazykových mutácií týchto stránok pre Profesionálov.

Vitajte na Našej PRO web stránke. Jej Používaním súhlasíte s nižšie uvedenými PRO pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Vami. Posledná revízia: 01.01.2022

Pojmy a definície

 1. „PRO pravidlá“ sú ustanovenia tejto Dohody o pravidlách a podmienkach používania PRO web stránky v znení neskorších zmien a doplnení.
 2. „PRO web stránka“ je Naša internetová stránka, resp. Naše internetové stránky mojasvadba.zoznam.sk a modrastrecha.sk.
 3. „Hlavná web stránka“ je Naša internetová stránka, resp. Naše internetové stránky mojasvadba.zoznam.sk a modrastrecha.sk.
 4. „Hlavné pravidlá“ sú Podmienky používania uvedené na Hlavnej web stránke platné pre Návštevníkov.
 5. „My“ sme obchodná spoločnosť 4 networks SK&CZ, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO 47 696 184, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 97760/B, ktorá je prevádzkovateľom PRO web stránky a Hlavnej web stránky.
 6. „Vy“ ste „Profesionál“, to znamená používateľ (fyzická alebo právnická osoba) PRO web stránky, ktorý je Registrovaný a Používa PRO web stránku.
 7. „Registrovaným“ Profesionálom sa stávate Registráciou na PRO web stránke, pričom ako Registrovaný Profesionál máte vlastné užívateľské meno a heslo, cez ktoré máte prístup k Vášmu Profilu Profesionála na PRO web stránke. Váš Profil Profesionála môžete kedykoľvek meniť a dopĺňať Používaním PRO web stránky.
 8. „Profil“ Profesionála je Váš profil na PRO web stránke obsahujúci Vaše Príspevky. Za údaje uvedené v Profile Profesionála zodpovedáte Vy a je na Vás, aby ste ich uviedli aktuálne, úplné a správne, nakoľko na ich základe Vám bude napr. vystavená faktúra od Nás za poskytovanie Služby.
 9. „Použitím“ alebo „Používaním“ je Vaše uverejnenie alebo uverejňovanie Príspevku, resp. Príspevkov na PRO web stránke alebo akákoľvek iná činnosť s ňou súvisiaca (napr. Registrácia, a pod.).
 10. „Príspevok“ je akýkoľvek príspevok (napr. ponuka, názor, vyhlásenie, kritika, postoj, komentár, vyjadrenie, obrázok, fotografia, videoklip alebo akýkoľvek iný obsah), ktorý ste Vy pridali na PRO web stránku a do Profilu, pričom tento môže byť v prípade poskytnutia Služby zverejnený a sprístupnený aj na Hlavnej web stránke.
 11. „Obsah“ je akýkoľvek iný obsah PRO web stránky odlišný od Príspevkov.
 12. „Návštevník“ je akákoľvek používateľka alebo používateľ Hlavnej web stránky.
 13. „Službou“ je umožnenie Používania Profilu Profesionála na PRO web stránke a jeho sprístupnenie a zverejnenie Návštevníkom Hlavnej web stránky. Za poskytovanie Služby sa zaväzujete platiť Nám odmenu podľa týchto PRO pravidiel. Za Službu sa nepovažujú bonusové a doplnkové funkcie, ktoré pravidelne vyvíjame a dopĺňame Profesionálom ako doplnkové funkcionality.
 14. „Registrácia“ je vytvorenie Vášho Profilu Profesionála na PRO web stránke.
 15. „Zrušenie Registrácie“ je znemožnenie Vášho Používania PRO web stránky prostredníctvom Vášho Profilu Profesionála a vymazanie Vašich údajov z PRO web stránky a Hlavnej web stránky.
 16. Všetky vyššie uvedené pojmy a definície sú v PRO pravidlách použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „Naša“, tak túto povinnosť máme „My“, a ak sa nejaký zákaz týka „Vás“, tak nie je povolené, aby ste to „Vy“ robili, a pod. Rovnako tak, ak je niekde uvedené, že „ste povinný“, znamená to, že „Vy ste povinný“, a ak „sme oprávnení“, znamená to, že „My máme právo“ niečo vykonať a pod.

Všeobecné Podmienky používania

 1. Tieto PRO pravidlá sú právne záväznou dohodou medzi Vami a Nami. Ešte predtým ako začnete Používať PRO web stránku, ste povinný prečítať si tieto PRO pravidlá. Prvým Použitím PRO web stránky totiž vyhlasujete, že ste si tieto PRO pravidlá pozorne prečítali, bez výhrad s nimi súhlasíte, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa ich dodržiavať, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzate) a dobré mravy a zaväzujete sa, že v súvislosti s Používaním PRO web stránky nebudete robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito PRO pravidlami.
 2. Ak niektoré otázky nie sú upravené v ustanoveniach týchto PRO pravidiel, riešia sa podľa Hlavných pravidiel, ktoré sa na Vás a na tieto PRO pravidlá primerane vzťahujú (Vy sa v takomto prípade považujete za používateľa definovaného v bode 4. Hlavných pravidiel), ak neustanovuje niektoré z ustanovení týchto PRO pravidiel inak.
 3. Pokiaľ s týmito PRO pravidlami nesúhlasíte, nesmiete PRO web stránku Používať, a v prípade, ak ste už Registrovaný, ste povinný požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.
 4. Tieto PRO pravidlá týkajúce sa Používania PRO web stránky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom akýkoľvek spor či konanie súvisiace, týkajúce sa alebo vyplývajúce z Používania PRO web stránky bude prebiehať na súde Slovenskej republiky nachádzajúcom sa v obvode Nášho sídla.
 5. Súhlasíte s tým, že Váš Profil Profesionála, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenosné a viažu sa výlučne na Vašu osobu/spoločnosť.
 6. Ak sa niektoré ustanovenia týchto PRO pravidiel stanú alebo budú vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, použije sa namiesto nich iná zodpovedajúca právna úprava podľa pôvodného zmyslu týchto ustanovení, pričom ostatné ustanovenia PRO pravidiel zostávajú v platnosti a vykonateľné.
 7. Jednotlivé názvy častí týchto PRO pravidiel sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.
 8. Tieto PRO pravidlá môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách s totožným obsahom, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie PRO pravidiel.
 9. Nesmie sa propagovať tovar spadajúci do systému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware...).

Zmena PRO pravidiel

 1. Tieto PRO pravidlá môžeme kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez toho, aby sme Vám to oznámili, nakoľko Vás nechceme obťažovať nevyžiadanou poštou. Je teda vo Vašom záujme, aby ste si ich z času na čas prečítali a ubezpečili sa, že Používate PRO web stránku v súlade s nimi, nakoľko ste týmito Pravidlami viazaný a zaviazali ste sa akceptovať aj ich prípadné zmeny a doplnenia.
 2. Zmena alebo doplnenie PRO pravidiel na PRO web stránke, ku ktorým sa kedykoľvek dostanete pomocou odkazu, nadobúda účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie Používanie PRO web stránky po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením PRO pravidiel. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíte, ste povinný ukončiť Používanie PRO web stránky a ak ste Registrovaný, požiadať Nás o Zrušenie Registrácie.

Predmet plnenia

 1. My Vám ako Profesionálovi poskytujeme možnosť vytvoriť si Profil Profesionála na Našej PRO web stránke a prostredníctvom Profilu Profesionála uverejňovať Vaše Príspevky na PRO web stránke.
 2. My Vám ako Profesionálovi tiež poskytujeme Službu, prostredníctvom ktorej budú Vaše Príspevky umiestnené vo Vašom Profile Profesionála na PRO web stránke zverejnené a sprístupnené Návštevníčkam na Hlavnej web stránke, a to Nami stanoveným spôsobom a na Nami určených miestach.
 3. Za Službu sa Nám zaväzujete uhradiť odmenu podľa podmienok uvedených v týchto PRO pravidlách. Za Službu sa nepovažujú bonusové a doplnkové funkcie, ktoré pravidelne vyvíjame a dopĺňame Profesionálom ako doplnkové funkcionality.

Odmena za poskytovanie Služby a spôsob jej úhrady

 1. Odmena za poskytovanie Služby je minimálne 14 EUR bez DPH (t.j. 16,8 EUR vrátane DPH) za mesiac.
 2. Odmena za poskytovanie Služby sa uhrádza vopred minimálne na 1 mesiac.
 3. Mesačnú odmenu za poskytovanie Služby vo výške 14 EUR bez DPH (t.j. 16,8 EUR vrátane DPH) je možné uhradiť výlučne bezhotovostne a on-line, vo Vašom Profile Profesionála na PRO web stránke, prostredníctvom platobnej karty.
 4. Trojmesačnú odmenu za poskytovanie Služby vo výške 40,83 EUR bez DPH (t.j. 50,40 EUR vrátane DPH) je možné uhradiť výlučne bezhotovostne a on-line, vo Vašom Profile Profesionála na PRO web stránke, prostredníctvom platobnej karty.
 5. Polročnú odmenu za poskytovanie Služby vo výške 81,65 EUR bez DPH (t.j. 100,80 EUR vrátane DPH) je možné uhradiť výlučne bezhotovostne a on-line, vo Vašom Profile Profesionála na PRO web stránke, prostredníctvom platobnej karty.
 6. Ročnú odmenu za poskytovanie Služby vo výške 168 Eur bez DPH (t.j. 201,60 EUR vrátane 20% DPH) je možné uhradiť výlučne bezhotovostne, a to prevodným príkazom na Náš bankový účet č. 292 391 0212/1100 vedený v Tatra banke a.s.
 7. Služba sa poskytuje len na vopred predplatené obdobie, a až po úhrade odmeny za Službu. Odmena sa považuje za uhradenú prijatím potvrdenia o akceptácii Vašej platobnej karty od prevádzkovateľa platobnej brány, ktorú používame na prijímanie platieb platobnými kartami (v prípade mesačnej odmeny), alebo dňom pripísania odmeny na Náš bankový účet (v prípade trojmesačnej, polročnej a ročnej odmeny).
 8. Službu začneme poskytovať bez zbytočného odkladu po uhradení odmeny a jej poskytovanie ukončíme po uplynutí 30 kalendárnych dní v prípade mesačného predplatného, resp. po uplynutí 365 kalendárnych dní v prípade ročného predplatného.
 9. Výslovne súhlasíte s tým, že faktúra za poskytnutie Služby Vám bude vystavená až po úhrade odmeny na základe údajov uvedených vo Vašom Profile Profesionála. Za aktuálnosť, úplnosť a správnosť údajov vo Vašom Profile Profesionála nezodpovedáme.
 10. Rovnako súhlasíte s tým, že Vám faktúra bude doručená elektronicky vo formáte PDF na e-mailovú adresu uvedenú vo Vašom Profile Profesionála v čase bezprostredne po uhradení odmeny za poskytovanie Služby.

Zbavenie sa zodpovednosti a odškodnenie

 1. Nakoľko nemôžeme zaručiť legálnosť, pravdivosť, presnosť, kompletnosť, aktuálnosť, ani súlad Vašich Príspevkov s PRO pravidlami, právnym poriadkom a dobrými mravmi, nenesieme žiadnu zodpovednosť za Vaše Príspevky na PRO web stránke (nielen tie, ktoré zverejníme a sprístupníme na Hlavnej web stránke), ako aj všetky iné Vaše úkony s ňou súvisiace.
 2. Rovnako nenesieme žiadnu zodpovednosť za Príspevky Návštevníkov a ostatných Profesionálov na Hlavnej web stránke a preto nezodpovedáme za nimi spôsobené prípadné porušenie týchto PRO pravidiel, právnych predpisov, dobrých mravov, ani za škodu, ujmu, či iné porušenie Vašich práv a oprávnených záujmov v súvislosti s Používaním PRO web stránky.
 3. Za Vaše Príspevky na PRO web stránke ste priamo a výlučne zodpovedný len Vy a ste povinný zabezpečiť, aby boli v súlade s právnymi predpismi (najmä, avšak nie výlučne so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v platnom znení) a dobrými mravmi. Použitím PRO web stránky výslovne súhlasíte a zaväzujete sa, že v prípade, ak Nám v dôsledku Vášho Príspevku vznikne akákoľvek škoda alebo ujma, v celom rozsahu Nás odškodníte, a to bez ohľadu na jej výšku a na to, či ste konali úmyselne alebo z nedbanlivosti a či ste škodu spôsobili Vy sami alebo v spolupráci s Návštevníkmi alebo ostatnými Profesionálmi.
 4. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá Vám, Návštevníkom alebo ostatným Profesionálom vznikla alebo môže vzniknúť v súvislosti s Používaním PRO web stránky, Hlavnej web stránky alebo Služby (napr. v dôsledku kritiky, negatívneho hodnotenia a pod.)
 5. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný chýbajúci obsah Vašich Príspevkov alebo za chýbajúci Príspevok samotný.
 6. Prevádzkovanie PRO web stránky, Hlavnej web stránky ako aj samotnej Služby sú poskytované „tak ako sú“ a nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie, ani za ich prípadné prerušenie alebo skončenie prevádzkovania a poskytovania na akúkoľvek dobu alebo navždy, pričom to môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia. V prípade prerušenia alebo ukončenia prevádzkovania Služby máte právo na vrátenie alikvótnej nespotrebovanej časti odmeny za poskytovanie Služby vypočítanej podľa počtu dní jej neposkytovania.

Kontrola a administrácia Príspevkov

 1. Vyhradzujeme si právo sledovať a kontrolovať všetky Vaše Príspevky, aby bol zabezpečený ich súlad s platným právom, dobrými mravmi a PRO pravidlami, právo upozorniť Vás v prípade porušenia alebo hrozby porušenia platného práva, dobrých mravov alebo týchto PRO pravidiel, a tiež právo meniť Vaše Príspevky, odstraňovať ich, ak to bude potrebné, na čo Nám dávate plnú moc a môžeme tak urobiť na základe Nášho výlučného rozhodnutia alebo v prípadoch uvedených v PRO pravidlách, a to aj bez toho, aby sme Vám to oznámili.
 2. Hoci sme stanovili tieto PRO pravidlá pre Používanie PRO web stránky a Príspevky, nie je od Nás možné požadovať, aby sme kontrolovali všetky Vaše Príspevky (hoci na to máme právo) a preto nezodpovedáme ani za ich obsah a súlad s právnym poriadkom, dobrými mravmi a PRO pravidlami.
 3. Súhlasíte s tým, že sme oprávnení archivovať kópie akýchkoľvek Vašich Príspevkov, a v prípade potreby zabezpečenia súladu Obsahu Hlavnej web stránky s platným právom vykonať opatrenia na to, aby Obsah PRO web stránky, Hlavnej web stránky a Príspevky (alebo ich časti) nemohli byť predmetom rôznych vyhľadávacích programov na internete.
 4. Na Vašu žiadosť môžeme zasiahnuť do Príspevkov Návštevníkov a ostatných Profesionálov (napr. aj zmazaním, či zmenou Príspevku, zablokovaním diskusného fóra alebo jeho časti), avšak v tomto prípade sme oprávnení na PRO web stránke alebo na Hlavnej web stránke uverejniť zdôvodnenie takéhoto konania (t.j. že konáme na Vašu žiadosť).

Registrácia a jej Zrušenie

 1. Na Používanie PRO web stránky je potrebná Registrácia. Registráciou sa na Vás okrem týchto Pravidiel primerane vzťahujú aj Hlavné pravidlá a Registráciou potvrdzujete, že ste si Hlavné pravidlá pozorne prečítali, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať.
 2. Registráciou sa zaväzujete poskytnúť Nám pravdivé, správne a aktuálne údaje o Vás a rovnako sa zaväzujete ich takéto udržiavať.
 3. Máme výlučné právo Vašu Registráciu odmietnuť alebo ju Zrušiť a sme oprávnení urobiť to kedykoľvek, jednostranne, s okamžitou účinnosťou, a to aj bez uvedenia dôvodu, a bez oznámenia.
 4. Ak preukázateľne porušujete tieto PRO Pravidlá, platné právo alebo dobré mravy, Zrušíme Vašu Registráciu okamžite, ako sa o tom dozvieme.
 5. Beriete na vedomie, že aj po Zrušení Registrácie sme oprávnení ponechať si Vaše Príspevky, a to na neobmedzený čas.

Ochrana autorského práva, duševného vlastníctva a iných práv

 1. Rešpektujeme duševné vlastníctvo a iné práva tretích osôb a žiadame Vás, aby ste robili to isté. Ak si myslíte, že Vaše autorské práva, duševné vlastníctvo alebo iné práva boli porušené niektorým z Príspevkov, kontaktujte Nás.
 2. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah Príspevkov, teda nezodpovedáme ani za prípadné porušovanie autorských práv, práv duševného vlastníctva ani iných práv prostredníctvom Príspevkov. Keďže máme záujem na súlade Vašich Príspevkov s platným právom, súhlasíte a zaväzujete sa, že:
  1. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah chránený autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva, bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa práv chránených týmito predpismi,
  2. budete rešpektovať autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva tretích osôb, a nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi chrániacimi práva duševného vlastníctva a iné práva,
  3. nebudete vo Vašich Príspevkoch odstraňovať ani meniť informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo o iných právach iných osôb,
  4. budete vo Vašich Príspevkoch dodržiavať ochranu osobných údajov,
  5. nebudete v Príspevkoch uverejňovať žiadny obsah v rozpore s platným právom.
 3. Nemáme možnosť kontrolovať súlad produktov, ktoré sú obsahom Vášho Príspevku resp. ktoré ponúkate prostredníctvom PRO web stránky, s platným právom, preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za ne (napr. ich vady, protiprávny pôvod a pod.).

Ukončenie poskytovania Služby

 1. Poskytovanie Služby je podmienené úhradou odmeny za jej poskytovanie v súlade s týmito PRO pravidlami. Ak odmenu za poskytovanie Služby neuhradíte resp. poskytovanie Služby si nepredĺžite o ďalšie obdobie, Váš Profil Profesionála zostáva zachovaný a stále môžete Používať PRO web stránku, avšak Váš Profil ani Vaše ďalšie Príspevky nebudú zverejnené na Hlavnej web stránke.
 2. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie Služby, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez oznámenia. V takomto prípade máte právo na vrátenie alikvótnej nespotrebovanej časti odmeny za poskytovanie Služby vypočítanej podľa počtu dní jej neposkytovania, okrem prípadu, ak sme poskytovanie Služby ukončili z dôvodu Vášho porušenia týchto PRO Pravidiel, platného práva alebo dobrých mravov (vtedy sa nespotrebovaná časť odmeny započítava ako zmluvná pokuta za porušenie Vašich záväzkov z týchto PRO pravidiel).
 3. Požiadať o ukončenie poskytovania Služby môžete kedykoľvek aj Vy, prostredníctvom e-mailu zaslaného na Našu e-mailovú adresu uvedenú na PRO web stránke. V súvislosti s ukončením poskytovania Služby na Vašu žiadosť beriete na vedomie a výslovne súhlasíte s tým, že Vám nebude vrátená odmena za poskytovanie Služby, ani jej nespotrebovaná časť.

Pravidlá Fóra pre Profesionálov

“Fórum je miesto, kde sa všetci stretávame, rozprávame sa, radíme si, pomáhame si, spoznávame sa. Ak to má byť miesto príjemné pre všetkých je dôležité správať sa tu slušne, rešpektovať ostatných a nezneužívať možnosť oslovovať všetkých.”

Všeobecné pravidlá Fóra

 1. V príspevkoch nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ. Výnimkou sú začiatočné písmená viet, značky a skratky.
 2. Nediskutujte mimo tému. Diskusia, alebo otázka je definovaná jej názvom (otázkou) a prvým príspevkom, ktorý vytvoril autor témy.
 3. Nezneužívajte používanie @ pred loginom používateľa. Zadávajte označenie používateľa cez @ iba pri tých používateľoch, ktorých sa priamo dotýka Váš príspevok.
 4. Nepíšte vulgárne, nepoužívajte nadávky, alebo hrubé slová.
 5. Neurážajte, neprovokujte ani nereagujte na osobné útoky na Vás. Ak niekto na Vás útočí, oznámte to administrátorovi stránky.
  “Ak niekto reaguje na urážku urážkou, nie je v ničom lepší ako ten, kto začal.”
 6. Nezverejňujte osobné informácie o ostatných používateľoch, alebo Vašu vzájomnú osobnú poštu či záznamy alebo screenshoty súkromných konverzácií.
 7. Nezverejňujte svoje kontaktné údaje ani kontaktné údaje iných Profesionálov či firmy v texte alebo na fotografii (adresa, telefónne číslo, e-mail, www stránka). Môžete spomenúť meno firmy. Všetky Vaše kontakty sú uvedené vo Vašom profile Profesionála. Používatelia sa tam kedykoľvek prekliknú cez Váš login alebo Váš fotoportrét.
 8. Nezverejňujte linky na iné stránky. Môžete linkovať iba stránky na Mojasvadba.sk., prípadne link na konkrétny produkt z Vášho Bazára v prípade, ak odpovedáte na dopyt Používateľa.
 9. Nezverejňujte rovnaký, alebo podobný príspevok viackrát.
 10. Nevkladajte žiadosti o účasť v súťažiach a o hlasovanie.
 11. V príspevkoch nehodnoťte iných Profesionálov, konkurenciu, alebo ich služby.
 12. Neupozorňujte na svoj Bazár. Príspevky neslúžia ako inzeráty. Inzeráty patria do Bazára.

Všeobecné informácie o Fóre

 1. Profesionál nemôže vytvárať diskusie ani otázky.
 2. Profesionál nemôže označiť príspevok “Páči sa mi to”.
 3. Fórum je verejné, preto zváž zverejnenie osobných informácií o sebe aj o iných.
 4. O tom, či príspevky vo Fóre spĺňajú pravidlá stránky rozhoduje admin stránky.
 5. V prípade porušenia pravidiel môže admin: zmeniť príspevok, vymazať príspevok, deaktivovať Profil Profesionála, zablokovať Profesionála. O type sankcie sa rozhoduje na základe typu a vážnosti porušenia pravidiel a doterajšej skúsenosti s Profesionálom.
 6. V Otázkach môže Profesionál pridať iba jednu odpoveď.

Pravidlá pre Fotoblogy Profesionálov

“Predstavte si miesto, kde pozývate svojich klientov, aby ste im ukázali svoju prácu, predstavili svoj produkt, informovali o novinkách a akciách. Na Mojasvadba.sk je tým miestom váš Fotoblog/profil.”

Pravidlá Fotoblogov sú tu na to, aby Fotoblogy boli dôstojným prezentačným miestom, aby neobťažovali prehnanou reklamnou a boli zmysluplné v kontexte stránky Mojasvadba.sk.

Všeobecné pravidlá pre prispievanie do Fotoblogov Profesionálov

 1. Príspevky vo Fotoblogu musia byť v kontexte Mojasvadba.sk , t.j. svadba a všetko, čo s ňou súvisí.
 2. Príspevky vo Fotoblogu nezneužívajte na prehnané upriamovanie pozornosti na seba. Chápeme pod tým úmyselné a časté zverejňovanie príspevkov, alebo zverejňovanie rovnakých príspevkov.
  Mojasvadba je miesto, kde vzťah medzi firmami a užívateľmi je korektný a ohľaduplný. Porušovanie pravidiel vnímame ako nerešpektovanie tohto cieľa a tak k tomu aj pristupujeme.
 3. Mazanie a opätovné zverejňovanie rovnakej správy nie je povolené.
 4. Fotoalbumy a články nemajú slúžiť ako otázka na ostatných Použivateľov. (napr. “čo si o tomto myslíte”, “poraďte mi”...)
 5. Názov fotoalbumu, alebo článku má jasne pomenovať o čom je. Kontaktné údaje do názvu nepatria, môžete ich uviesť v popise albumu alebo v texte článku.
 6. Príspevky vo Fotoblogu neslúžia k inzercii. K tomu využívaj Bazár.
 7. Príspevky neslúžia na hodnotenie iných Profesionálov, používateľov, Bazára, administrátorov stránky, alebo práce administrátorov.
 8. V textoch príspevkov nepoužívajte VEĽKÉ PÍSMENÁ. Výnimkou sú začiatočné písmena viet, značky a skratky.

Špecifické pravidlá pre príspevky vo Fotoblogoch Profesionálov

Krátke správy

“Krátke správy slúžia ako odpoveď na otázku: “Čo máš nové?”, ďalej informácie o akciách, nových produktoch, predstavenie Vašej práce alebo ako pozvanie neviest na krátky rozhovor. “

 1. Nepoužívajte krátku správu ako inzerát - “predám”, “kúpim”, “zháňam”, “darujem”. K tomu využívaj službu Bazár.
 2. Nevkladajte žiadosti o hlasovanie a zapájanie sa do súťaží, ankiet, a pod., ak sa netýkajú priamo vašej komerčnej činnosti.

Fotoalbumy

“Fotoalbumy pre Profesionálov slúžia na prezentáciu tovarov a služieb, ktoré nevesty využívajú na svadbe. Majú byť zdrojom inšpirácii a rád pre nevesty.”

Do albumov patrí:
 • fotografie Vášho tovaru a služieb
 • fotografie “zo zákulisia” vášho biznisu (môžu byť aj súkromného charakteru)
Do albumov nepatrí:
 • fotografie produktov a služieb konkurencie
 • fotografie netýkajúce sa svadby

Články

“V článkoch môžete písať o svojich produktoch a službách. Má to byť zdroj praktických rád a vašich skúseností z oblasti, v ktorej podnikáte.”

 1. Ak kopírujete článok z iných stránok (samozrejme s ich súhlasom), vložte odkaz odkiaľ ste ho prevzali. Odporúčame však radšej siahnuť po originálnom vlastnom obsahu.

Všeobecné informácie o Fotoblogoch

 1. Profesionál má právo vo svojom Fotoblogu mazať komentáre iných používateľov podľa vlastného uváženia.
  Toto právo vnímame trochu ako povinnosť používateľa a Profesionála starať sa o svoj Fotoblog sám...
 2. Všetky príspevky Profesionála sú viditeľné pre všetkých, aj pre neregistrovaných používateľov. Príspevky indexuje Google aj iné vyhľadávače.
 3. Krátka správa je obmedzená na 250 znakov.
 4. O tom, či krátka správa, album, alebo článok spĺňa pravidlá stránky, rozhoduje administrátor stránky.
 5. V prípade porušenia pravidiel môže admin: stopnúť krátku správu, stopnúť album, upraviť album, vymazať konkrétnu fotku, vymazať komentár, stopnúť článok, deaktivovať prezentáciu, zablokovať Profesionála. O type sankcie sa rozhoduje na základe typu porušenia, vážnosti porušenia a doterajšej skúsenosti s daným Profesionálom.

Pravidlá Bazára

“To, čo predávate, popíšte pravdivo a úprimne. Píšte jasne a prehľadne. Ak sa na obchode dohodnete buďte zodpovedný.” - to je naša predstava ako by mal pristupovať Profesionál k obchodom v Bazári na Mojejsvadbe.

Pravidlá pre inzeráty v Bazári

 1. V inzeráte nepíšte VEĽKÝMI PÍSMENAMI. Platí to pre nadpis ako aj pre text inzerátu. Výnimkou sú začiatočné písmená viet, názvy značiek a oficiálne skratky.
  Veľké písmená rušia a robia inzerát ťažšie čitateľným.
 2. V inzeráte nepoužívajte ozdobné znaky. Platí to pre nadpis ako aj text inzerátu. Medzi ozdobné znaky patria: výkričníky !!!, pomlčky ---, hviezdičky ***, smajliky :-), prebodkovanie …......, atď.
  Iba to ruší a robí inzerát ťažšie čitateľným. Popis inzerátu sa stráca medzi nezmyselnými znakmi.
 3. V názve inzerátu nepoužívajte subjektívne prívlastky na predávanú vec. Napr. “krásny”, “nádherný”, “roztomilý” atď.
  Popis má byť objektívny. To, či je niečo “krásne”, “roztomilé”, “nádherné” atď. je subjektívny pocit predávajúceho a kupujúcemu nepomáha v rozhodovaní.
 4. V inzeráte zverejňujte iba fotografie, na ktoré máte Copyright, alebo ste ich sami odfotili a je na nich predávaná vec. Fotografie majú dokumentovať reálny stav predávanej veci. Ak predávate použitý tovar, na fotografiách musí byť daný predávaný kus.
  Používanie vlastných fotografií zvyšuje dôveryhodnosť inzerátu a predchádza nedorozumeniam týkajúcich sa reálneho stavu veci.
 5. Ak v inzeráte predávate vec, ktorá už bola použitá, nepoužívajte slová “nový”, “ako nový”.
 6. Nezverejňujte inzeráty, pre ktoré nemáme vytvorenú jasnú kategóriu. Ak neviete, kam Váš inzerát patrí, je dosť pravdepodobné, že do nášho Bazára nepatrí. Chceme, aby sa v Bazári predávali veci, ktoré sú v priamom kontexte stránky, t.j. svadba a svadobné prípravy.
 7. V inzeráte neponúkajte služby.
 8. Nezverejňujte rovnaký inzerát viackrát. Výnimkou je, ak predávate viac veľkostí toho istého tovaru.
 9. V inzeráte vždy uveďte jasnú cenu v EUR, za ktorú chcete vec predať. Ak predávate v jednom inzeráte viac vecí, cena je suma všetkých predávaných vecí. Nevkladajte cenu: “cena dohodou”, “navrhnite cenu” a podobne.
 10. Ak predávate v inzeráte viac vecí, musia byť z rovnakej kategórie.
 11. Nezverejňujte inzerát typu: “Kúpim”, “Akcia”, “Zľava”, “Oznam” a podobne. O akciách a zľavách informujte vo svojom Fotoblogu, alebo podmienkach predaja.
  Náš Bazár je výhradne o predaji. Rozhodli sme sa tak, aby bol čo najjednoduchší.
 12. Do inzerátu nevkladajte odkazy na webové stránky. Fotografie nemôžu obsahovať reklamnú vodotlač. Výnimkou je vodotlač používateľského mena Profesionála, alebo názov jeho firmy.
  Inzerát neslúži na propagáciu webových stránok, alebo značiek, ale na predaj veci.
 13. Do názvu inzerátu nevkladajte “Zadarmo k objednávke”, “pri kúpe...zľava...”, “Vhodný ako darček”a podobne. Takéto informácie vložte do textu inzerátu, alebo podmienok predaja.
 14. Do názvu inzerátu nevkladajte informácie o stave veci (nenosené, iba párkrát použíté...) Názov má obsahovať iba pomenovanie predávanej veci. Čo najpresnejšie informácie o stave veci a prípadných chybách vložte do textu inzerátu.
 15. Cena 0 Eur znamená, že vec darujete bez akýchkoľvek podmienok. Ak darujete tovar za poštovné, ako cenu zadajte výšku poštovného.

Pravidlá pre hodnotenia Profesionálov

 1. Používateľ môže dať Profesionálovi hodnotenie až po vzájomnom potvrdení obidvoch strán o predaji/kúpe. Ak k potvrdeniu o predaji oboma stranami nedošlo, používateľ nemá právo zverejniť hodnotenie Profesionálovi.
 2. Používateľ môže pridať k jednému obchodu iba jedno hodnotenie.
 3. Hodnotenie od používateľa nemá byť: reakciou na iné hodnotenie, otázkou na Profesionála, správa pre Profesionála (interná pošta).
 4. Používateľ môže pridať iba hodnotenia obchodov, ktorých sa priamo zúčastnil ako kupujúci a ktoré prebehli na Mojasvadba.sk.
 5. Hodnotenie nemá obsahovať prejavy osobnej nevraživosti. Má vecne informovať o priebehu obchodu.

Pravidlá medzi Kupujúcim a Profesionálom

 1. Kupujúci rešpektuje podmienky predaja Profesionála.
 2. Ak došlo k dohode medzi Kupujúcim a Profesionálom, obidve strany sa tým zaväzujú túto dohodu splniť.
 3. Ak dôjde k nečakanej situácii, každá zo strán je povinná o tejto situácii informovať druhú stranu čo najskôr.
  Napr. “Nebudem odpovedať 2 týždne, som odcestovaná.”, “Ochorel/a som, ležím doma. Zanesiem to na poštu hneď ako budem zdravá/zdravý.”
 4. Riešenie nečakanej situácie je na vzájomnej dohode oboch strán.
 5. Ak sa predaná vec ukáže poškodená a pritom o tomto poškodení nebola v inzeráte zmienka. Profesionál sa zaväzuje vrátiť peniaze a niesť aj náklady poštovného. Takúto vec, už nemôže vložiť znovu do svojho Bazára ako inzerát.

Pravidlá používania Bazára

 1. Inzerát sa môže aktualizovať každých 7 dní. Obchádzanie tejto aktualizácie - mazanie inzerátov skôr ako do 7 dní a ich znovu zverejňovanie je zakázané.
 2. Ak Vám bol zablokovaný inzerát adminom, nezverejňujte ďalší taký istý ale napíšte priamo administrátorovi, aby ste si situáciu objasnili.
 3. Ak aj po upozornení adminom (blokácia inzerátu) naďalej budete zverejňovať inzeráty s rovnakou chybou, pozastavíme Vám obchodovanie v Bazári.
 4. Ak bol používateľovi zablokovaný inzerát a on požiada o jeho odstopnutie bez odstránenia dôvodu stopnutia, bude mu inzerát vymazaný.

Všeobecné informácie o Bazári

 1. Profesionál môže v Bazári pridať neobmedzený počet inzerátov.
 2. Neoverujeme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov uverejnených Profesionálmi vrátane ich identifikačných údajov, ani za kvalitu inzerovaného tovaru.
 3. Bazár slúži výlučne na sprostredkovanie kontaktu medzi Profesionálmi a potenciálnymi kupujúcimi. Ako užívateľ Bazára ste si vedomý, že nesiete sami akékoľvek materiálne alebo finančné riziko spojené s inzerciou v Bazári ako aj s kúpno-predajnou transakciou, ktorá vznikla na základe tejto inzercie.
 4. Inzerovať sa smie len tovar, ktorý je v súlade s právnym poriadkom SR a nepodlieha žiadnej špecifickej legislatíve (napr. lieky na lekársky predpis).
 5. Nesmie sa inzerovať tovar, ktorý nie je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane priemyselného a duševného vlastníctva (napr. predpismi o patentoch, ochranných známkach, dizajnoch, úžitkových vzoroch...), pričom sa väčšinou jedná o ilegálne kópie výrobkov renomovaných svetových výrobcov. Za príslušné overenie a súlad s predpismi je zodpovedný sám inzerujúci Profesionál. Taktiež sa nesmie inzerovať tovar spadajúci do systému sieťového predaja a multi-level marketingu (napr. Avon, Oriflame, Tupperware...)
 6. O tom, či inzerát, hodnotenie alebo obchod je v súlade s pravidlami rozhoduje administrátor stránky.
 7. V prípade porušenia pravidiel môže administrátor: upraviť inzerát, blokovať inzerát (upozornenie administrátora), vymazať inzerát, pozastaviť Profesionálovi Bazár, pridať negatívne hodnotenie, blokovať používateľa. O type sankcie sa rozhoduje na základe typu porušenia, vážnosti porušenia a doterajšej skúsenosti s daným Profesionálom.

Používaním profilu Profesionál súhlasíte s vyššie uvedenými PRO pravidlami, ktoré tvoria Dohodu o pravidlách a podmienkach používania Internetovej stránky medzi Nami a Vami. Posledná revízia: 01.01.2022