Zmena dokladov po svadbe

Profilova fotka
Ahojte priatelia a priateľky na spoločnej lodi už to máme len za 73 dní... :-) viem že je to tu nejaké roztratene, bolo by dobre, keby to admin skusil nejako premysliet do jasnejšej podoby. potrebujem overiť tieto informácie, prípadne aké poradie by ste navrhovali: po svadbe je NEVYHNUTNE nutné zmeniť doklady, zatiaľ viem len o tom, že: 1. sobášny list,s prílohou-rodné listy, ktorým to všetko začína vydávajú na 3. deň po svadbe - teda ak ste sa brali v sobotu, NAJSKOR v NAJBLIZSIU STREDU NASLEDUJUCEHO TYZDNA na základe zápisnice od farského úradu, alebo matriky-vrátia vám aj rodné listy. Vybavene na počkanie. 2. zmena trvalého pobytu - prihlásenie na trvalý pobyt - matrika vystaví prihlasovací lístok - na základe starého OP, a sobášneho listu - bod 1. 3. zmena občianskeho - na počkanie a, 2 fotky 3x3,5(farebné alebo čiernobiele) b, starý OP c, sobášny list - pozri bod 1. d, doklad o trvalom pobyte - prihlasovací lístok z matriky - bod 2. e, 150 Sk kolok f, vypísaná žiadosť g, rodný list 4. zmena pasu a, starý pas b, novo vybavený občiansky preukaz c, kolok 1000 Sk 5. zmena vodičského preukazu a, 150 SK kolok b, starý vodičský c, novo vybavený občiansky preukaz 6. zdravotná poisťovňa a, sobáčny list b, novo vybavený občiansky preukaz 7. sociálna poisťovňa a, sobáčny list b, novo vybavený občiansky preukaz 8. zamestnávateľ a, sobáčny list b, novo vybavený občiansky preukaz - kópia 9. knižnica - nahlásiť zmenu mena, a stavu - nový občiansky a kópia sob. listu. 10. banky - nahlásiť zmenu mena, a stavu - občiansky a kópia sob. listu 11. ďalšie inštitúcie - kataster - pri vlastnení nehnuteľností, spolky, zväzy - s novým občianskym a kópiou sob. listu 12. u vlsstných lekárov - obvodný, stomatológ, gynekológ - s občianskym nahlásiť, prípadne aj kópiou sob. listu POZOR!!!!!!!!!!!!!!!! sobášny list si nepúšťajte z ruky! Urobte kópie a dávajte tie. Viete ešte doplniť komu sa to musí dať vedieť? Prosím, poraďte, aby sme nezabudli a nebolo to na nejakú pokutu. VDAKA MOC. Yogi
Odpovedať
1
2
38
Profilova fotka
bod 2. - vybavené na počkanie.
Odpovedať
Profilova fotka
6.a 7.a 8.a ospravedlňujem sa za preklep, má to byť "sobášny" a nie "sobáčny" Vdaka za pochop
Odpovedať
Profilova fotka
dopĺňam príspevok z 25.4. 12:13: 13. dds- kto má druhý pilier - "pološtátny" - nahlásiť zmenu mena - istota aj so sobášnym listom a OP 14. 3. pilier -súkromný - poisťovňa - dôchodkové sporenie, kapitalizačné, životné - zmena mena, s občianskym a pre istotu aj sobášnym 14. pozor na akékoľvek poistky - nahlásiť zmenu - ak zabudnete, môže to byť dôvod aby ste len platili a platili a poisťovňa Vám nezaplatí nič pri poistnej udalosti, a Vaše peniaze čo ste platili, prepadnú, navyše bude od Vás vymáhať aj mastnú pokutu a zaplatenie škôd-napríklad na motorovom vozidle-ak spôsobíte škodu, alebo na poistke zodpovednosti osôb. ČÍM SKOR si to dajte do poriadku. 15. evidencia vozidla - ak neoznámite, je to na pokutu 16.Zmluvy - napr. nájomné, o dielo, VŠETKY ZMLUVY ČO máte - pokiaľ sú stále v platnosti=pokiaľ " bežia" uviesť čo najskôr do aktuálneho právneho stavu so skutočnosťou.
Odpovedať
Profilova fotka
Pokiaľ sa mi zmenilo miesto trvalého pobytu, mám povinnosť túto zmenu oznámiť úradom a vybaviť si nové doklady. Zmenu trvalého pobytu mám povinnosť oznámiť ohlasovni – obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice - mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu, podľa miesta nového pobytu. Ohlasujem miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu. Pri hlásení trvalého pobytu som povinný predložiť: platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze; (ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa), platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako tri mesiace, ak nemám občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze, doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti nie starší ako tri mesiace, písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; (toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak: 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak 4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne). Som povinný uviesť tiež nasledujúce údaje: meno, priezvisko a rodné priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak som sa narodil v zahraničí, rodné číslo, okres pobytu, obec pobytu, časť obce, ulicu, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu, predchádzajúci trvalý pobyt. Pri hlásení trvalého pobytu mám povinnosť: vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvediem: 1. meno, priezvisko a rodné priezvisko, 2. dátum narodenia, 3. miesto narodenia, 4. okres narodenia, 5. štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí, 6. rodné číslo, 7. adresu nového trvalého pobytu, 8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu, 9. dátum a podpis, uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu: 1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu; toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne. Až po zaevidovaní svojho nového miesta trvalého pobytu si môžem požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, vodičského preukazu, prehlásenie motorového vozidla. Žiadosť o nový občiansky preukaz je potrebné podať pri zmene trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do 15 dní od zmeny trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. Pre viac informácií k občianskemu preukazu kliknite sem. Vybavenie vodičského preukazu - pre viac informácií k vybaveniu nového vodičského preukazu kliknite sem. Prehlásenie motorového vozidla - viac informácií o prehlásení motorového vozidla nájdete po kliknutí sem. Vybavenie cestovného pasu - podrobnejšie informácie k vybaveniu nových cestovných dokladov sa nachádzajú tu. Zmenu trvalého pobytu je potrebné nahlásiť aj zamestnávateľovi, poisťovniam, bankám a iným inštitúciám, s ktorými mám uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb. Vybavujem občiansky preukaz Občiansky preukaz je osobný doklad totožnosti. Každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, je povinný mať občiansky preukaz. Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze. Vzhľadom k tomu, že každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska je povinný mať občiansky preukaz, je potrebné si o tento doklad zažiadať. O vydanie občianskeho preukazu môžem požiadať na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, v obvode svojho trvalého pobytu. Občiansky preukaz má platnosť 10 rokov, iba občania starší ako 60 rokov dostávajú občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti. V prípade, že žiadam o prvý občiansky preukaz, musím dosiahnuť vek 15 rokov, podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť: žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive rodný list Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musím podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť: žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive Napriek tomu, že zákon nestanovuje viac podmienok na vydanie občianskeho preukazu, odporúčame predtým, než sa vyberiete na políciu, presnejšie sa informovať na príslušnom okresnom riaditeľstve PZ o požadovaných podmienkach na fotografiu a ostatné doklady. Do 31. decembra 2007 možno vydávať občianske preukazy s údajmi a podľa vyobrazenia podľa predpisov účinných do 30. júna 2006; občan je povinný k žiadosti predložiť dve ostré, neretušované farebné alebo čiernobiele fotografie podľa predpisov účinných do 30. júna 2006. Vydanie prvého občianskeho preukazu je bezplatné. Neplatí sa ani za vydanie nového občianskeho preukazu z úradnej moci. V ostatných prípadoch sa za vydanie občianskeho preukazu vyberá správny poplatok: vydanie občianskeho preukazu: 150,- Sk vydanie občianskeho preukazu za stratený, odcudzený, zničený alebo poškodený: 500,- Sk vydanie občianskeho preukazu za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch: 1 000,- Sk. Po uplynutí platnosti občianskeho preukazu som povinný požiadať o vydanie nového do 15 dní.V prípade krádeže dokladov musím ohlásiť túto skutočnosť na najbližšom oddelení Policajného zboru. Pre podrobnejšie informácie k otázkam spojeným s občianskym preukazom kliknite sem. Doklady potrebné na predloženie Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný predložiť rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle, potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom, ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze. Občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu, je povinný predložiť svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané; ak občan nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, je povinný predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo. Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska, rodného čísla alebo trvalého pobytu alebo ak občan pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaja, je povinný predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj. Vybavujem vodičský preukaz Vodičský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidlo. Vodič je povinný mať pri sebe pri jazde platný vodičský preukaz. Vodičský preukaz môžem získať na okresnom dopravnom inšpektoráte, pokiaľ som dosiahol vek 18 rokov a splnil zákonom stanovené podmienky, predovšetkým absolvoval prípravu v autoškole, preukázal na skúške schopnosť viesť motorové vozidlo a som na to zdravotne spôsobilý. Vodičské preukazy sa členia podľa skupín a podskupín, v závislosti od toho na riadenie akých vozidiel mám oprávnenie. Na vydanie prvého i nového vodičského preukazu musím predložiť: vyplnené úradné tlačivo so žiadosťou o vodičský preukaz doklad totožnosti. Bude mi tiež nasnímaná podoba, ako súčasť vodičského preukazu. Prvé vodičské oprávnenie sa udeľuje na skúšobnú lehotu dvoch rokov, ktorá začína plynúť odo dňa vydania vodičského preukazu. V prípade že je môj vodičský preukaz zničený, stratený, alebo ukradnutý, mám povinnosť toto oznámiť do siedmich dní okresnému dopravnému inšpektorátu. Pokiaľ cestujem za hranice Slovenskej republiky, môžem vo väčšine európskych krajín používať slovenský vodičský preukaz. V niektorých krajinách Európy a mimo nášho kontinentu je potrebné sa preukázať medzinárodným vodičským preukazom, preto je vhodné si ho pred cestou do zahraničia vybaviť. Pre podrobnejšie informácie k podmienkam získania vodičského preukazu, členeniu motorových vozidiel, o medzinárodnom preukaze a správnych poplatkoch, kliknite sem. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia je povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie ustanovených podmienok na udelenie vodičského oprávnenia, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené; je tiež povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby na účel vydania vodičského preukazu. O udelení vodičského oprávnenia rozhoduje okresný dopravný inšpektorát, kde žiadateľ o vodičské oprávnenie skladá skúšky z odbornej spôsobilosti. Vodičské oprávnenie sa môže udeliť osobe staršej ako l8 rokov. Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie, sa môže udeliť osobe staršej ako 21 rokov. Potrebujem doklady na cestu do zahraničia Cestovný doklad – cestovný pas, je doklad totožnosti, ktorý používam pri cestách do zahraničia. Dokladuje štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti obsiahnuté v údajoch uvedených v cestovnom doklade. Pas je majetkom Slovenskej republiky. Pri cestách do zahraničia potrebujem cestovný doklad – pas. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na dieťa ktoré dosiahlo 5 rokov veku. Cestovný pas vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v mieste môjho trvalého alebo prechodného pobytu. Tento stav platí do 30. 6. 2008, kedy táto kompetencia prejde na obvodné úrady. Od 1. 7. 2008 budú cestovné pasy vydávať obvodné úrady príslušné podľa miesta trvalého pobytu. Cestovný pas sa vydáva s platnosťou na 10 rokov; deťom a mládeži do 15 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov. Pri žiadosti o vydanie cestovného dokladu musím byť osobne prítomný s výnimkou bezvládneho občana a musím predložiť: občiansky preukaz (OP), ak OP nemám, predložím rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR ak žiadam o zápis údajov o dieťati mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu, predkladáte rodný list tohto dieťaťa, rodný list dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, ak nemá skôr vydaný cestovný pas, predošlý cestovný pas, kolok v zákonom stanovenej výške. Ak stratím cestovný doklad, budem musieť zaplatiť pokutu 4 000 Sk. V prípade každej ďalšej straty je to násobok tejto sumy. Výška pokuty už zahŕňa aj 1 000 Sk poplatok za vydanie nového cestovného dokladu. Pre podrobnejšie informácie k otázkam spojeným s cestovnými dokladmi kliknite na Služby a informačné zdroje.
Odpovedať
Profilova fotka
moje nervy yogi ty to máš riadne premakané :-D Prosím ťa, keď som zapísaná v techničáku ako vlastník vozidla, musím ísť nahlásiť na dopravné zmenu priezviska? Bydlisko sa nemení. Vďaka.
Odpovedať
super yogi mas moj velky obdiv ze si to dal cele dohormady :-)
Odpovedať
Profilova fotka
moncuske z 25.4.07 16:19 zavolaj si na políciu, ale myslím, že ano, aj čo sa týka techničáku, takto: (nie som sice vodič,ale) viem že sú 2 techničáky-veľký a malý pri kontrole na ceste si policajt berie od teba vodičský, môže požiadať (má na to právo) aj o občiansky a samozrejme malý technický(oprav ma ak sa mýlim, ale asi neobsahuje osobné údaje majiteľa,že?), veľký máš uložený na bezpoečnom mieste, pri STK sa dáva veľký, a ak je disproporcia v údajoch, technická ani emisná sa nevystaví(pokiaľ nemáš dobré známosti). Ja osobne by som si to rýchlo dal do poriadku, nebudeš predsa všade chodiť zo sobášnym listom, a prípadne lístkom od matriky, že si zmenila adresu. A závisí od policajta, či Ti dá pokutu...
Odpovedať
Profilova fotka
Mimochodom, viete o tom, že keď idete od domu viac ako 500 m, musíte mať so sebou občiansky preukaz?
Odpovedať
yogi, TP je teraz uz iba jeden a tam su vsetky udaje
Odpovedať
to já jsem vdaná už tři roky, ale s doklady jsem až takové starosti neměla. Ve škole jsem jen jedné studijní referentce nahlásila změnu jména a také adresy a studentskou kartu si nechala na staré příjméní, nevadí to. Jinak mám jen novu občanku a na zdravotní pojišťovně jsem jen ukázala novou občanu a ne oddávací list, ten už v podstatě nikde nepotřebují vidět, když už mám novou občanku na nové jméno, adresu a mám v ní napsané, že jsem vdaná, tak už vlastně všudě stačí jen ta občanka a oddávající list je zbytečný. Jinak řidičák nový jsem si nedala dělat, mám ho pořád na staré příjmení, vždyť i v občance mám uvedeno staré příjmení. Adresa je v rámci jednoho obvodu Prahy, na řidičáku ani není uvedena adresa. Jinak pas mám také na staré příjmení - vždyť buď cestuju s pasem a ne s občankou, takže na to nekoukají a nebo cestuju po Evropě jen na občanku.
Odpovedať
neviete niekto ako je to so zapisovanim titulu do OP?nechce sa mi to menit 3x :-(
Odpovedať
prinesies original diplomu alebo overenu kopiu na policiu. daju ti papierik a poides k okienku kde davaju nove obcianske. myslim,ze trebalo aj kolok a 2x fotku
Odpovedať
Článok sa načítava...
dakujem :-) a ak si to tam nedam zapisat, bude z toho nejaky problem?
Odpovedať
nie ja som nemala dva roky a drahy nema tiez a to je uz peknych par rockov po skole. :-)
Odpovedať
booze, kolko vybavovaciek po jednej svadbe :( ved to par dni len tym stravim ze to vsetko pobeham hih ;-) polly nic sa nedeje ak si tam nedas titul, ja som si ho tam dala az ked mi skoncila platnost stareho OP...a treba original diplomu alebo overenu kopiu..staci tam zobrat original, hned ti ho vratia, overovacky su zase cas a prachy, ak to inde nepotrebujes....
Odpovedať
dakujem, ukludnili ste ma, lebo v skole nas strasili, ze ak si to tam nedame, je to pohrdanie titulom a podobne blabla ]-( sice taky titul obcas pomoze... :-)
Odpovedať
neviem ale odo mna nikto este nepytal ci mam nejaky diplom alebo nie. ani na pohovoroch ani nikde inde.
Odpovedať
yogi,uz ked to mas takto namakane, neporadis? viem ze to nesuvisi s temou ,ale... mam vodicak uz asi rok a pol neplatny- uz som chcela ist na dopravne vybavit to asi 100x,no som v tomto uplne najprisernejsia osoba,aku si viete predstavit :-( Ale odkedy sa chysta svadba,tak som si povedala,ze do augusta to hadam este vydrzi aby som ho nemusela menit za par mesiacov zasa.Ibaze ma uz vsetci strasia, ze mi ho bez "preskusania" nedaju, prosim ta,ako to je? je tam nejaka lehota, po ktroej mi ho nemusia vydat? Dakujem
Odpovedať
kici lebo to mas zrejme v zivotopise a ked uz ides z prace do prace, pytaju sa na prax, nie na skolu hmm..a ked nastupis tak im kopiu musis dat do spisu...
Odpovedať
no ked ti poviem, ze to odo mna fakt este nikde nechceli asi mi neuveris. :-D dokonca ani v zahranici. tam im stacilo,ze som doktorandka a hotovo :-D
Odpovedať
tak to ja potom lovim po "starych byrokratickych firmach" hehe :o))
Odpovedať
gabooca ale mozno ja som mala len stastie.
Odpovedať
kici je to jednooo :-) rada pre ostatne, raz treba raz netreba ten diplom hihi
Odpovedať
dozvedela na matrike ze v sobasnom liste by malo byt uvedene meno v takej podobe ako ho budeme pouzivat, to znamena ze aj s titulom, ak ho nasledne chce niekto v OP, takze v reale to znamena ze ked si pojdeme vyzdvihnut sobasny list tak mame prijst aj s diplomom alebo overenou kopiou ;-)
Odpovedať
podla mna s tym diplom nema nic spolocne. ide o to v akej podobe budes pouzivat priezvisko. ;-)
Odpovedať
prečo by som mala brať diplom, keď mám v občianskom titul? tomu nerozumiem...veď keď som si menila meno an titulované, vtedy som doložila diplom, nie? veď mením len meno, nie titul? alebo k novému menu titul neprislúcha :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Odpovedať
janino - to je jasne,ze diplom netreba k novemu menu. ten staci k novemu obcianskemu :-D :-D
Odpovedať
myslela som pre tych ktori nemaju titul este zapisany v obcianskom :-N
Odpovedať
Profilova fotka
aky je postih ked si nevymenis obciansky do (tusim je to ) 8 dni? ja hned tyzden po svadbe idem do nemocnice na operaciu, tyzden budem tam a dva tyzdne doma,...ked dostanem sobasny list v stredu mam len dva dni na to aby som si vybavila obciansky, nahlasila zmenu v zdravotke, lebo vsak by to nesedelo, taktiez musim stihnut banky, zivnostensky, danovy, vodicak.....a neviem co este... to sa proste neda stihnut....na zmenu v danovom mam cas najdlhsi zo zakona 20 dni...ale neviem teda ako budem schopna stihnut to po hospitalizacii, proste neni sanca.... preto ma zaujima co sa moze stat ked vsetko zacnem vybavovat az mesiac po sobasi...
Odpovedať
Profilova fotka
DOPLŇAM-poďakovanie rodičom-hovorí nevesta, alebo nejaké slobodné dievča. MOC DOJIMAVE. Čo si predstavíme pod slovom rodičia? Skoro každý z nás si predstaví dvoch ľudí, ktorých vidí každý deň bez toho, aby o to stál. Ak máme problémy, mnohí sa od nás odvrátia, lebo nemajú záujem zdieľať naše problémy spolu s nami. Ale rodičia, tí nám vždy pomohli, a keby mohli, prevzali by celú tú ťarchu na seba. Snažili sa nám pomôcť vždy, keď sa dozvedeli o našich problémoch. My si však chceme pomôcť sami. Vydať sa na spoločnú cestu, dokázať, že sme už dozreli na vzťah, že sme dospelí, a vieme i chceme si poradiť. Ale ženiť, či vydávať sa, to ešte neznamená dospelosť. Dospelosť nám dá život a skúseností. I problémy, ktoré prídu. My - mladí, sme našli v sebe zaľúbenie. Cit, ktorý prináša nádej a oporu. Cítime, že ale veľmi rýchlo zabudneme nato, že nám niekto niekedy pomohol, že nám poskytol oporu v najťažších chvíľach. Ale rodičia budú vždy ochotní poskytnúť nám pomoc a nebudú od nás očakávať, že im budeme navždy zaviazaní. Stačí, aby sme im jedným slovom poďakovali a nie sa tvárili, že nám pomohli, aj keď sa im nikto neprosil. Mami, oci, cítiť tu dnes ticho. Hľadíte na nás, na svoju dcéru a syna, ktorí sa túžia jeden druhému darovať, odovzdať. Stojíme tu pred vami a rozmýšľame, ako slovami vyjadriť množstvo pocitov, ktoré cítime v tejto chvíli. Sami seba sa pýtame, prečo nám teraz viaznu v hrdle slová, ako veľmi Vás máme radi. Chceme aj v tejto chvíli povedať jedno veľké „ĎAKUJEME“! Spomínaš mami, na môj prvý výkrik v nemocnici, na tú malú guľôčku, ktorá chcela hneď všetko vidieť a poznať? Alebo na tú básničku o hruške, čo si rozbila kolená, alebo na tie nové roztrhané šaty? Potom sme písavali úlohy. Pamätáš ako ťažko som napísala svoje prvé kostrbaté áčko? Vidím tvoje ruky s mierne rozšírenými hánkami na šlabikári a ja za tebou opakujem ma - ma, mama. Mami spomínaš aká som bola šťastná, keď sa ozval prvý piskot pod našimi oknami? Ty si len s úsmevom povedala: „...ale nie dlho“. Najväčšmi si pamätám tie tvoje ustráchané oči, keď som bola chorá, keď si pri posteli prebdela celú noc. Kedykoľvek, keď som sa prebudila, vždy si bola pri mne. Mami, vidím prekvapenie v tvojich očiach a krásny úsmev, ktorý z nich vyžaruje. Mami, ty plačeš? Neplač. Som tu, som mladá, ale pripravená stať sa „mamou“ – tak ako Ty. Teraz už aj ja viem, ako chladia slzy, keď plačem, že život je krásny a človek musí pre niekoho žiť. Dnes viem, čo je život – krásna lúka plná kvetov, slnko zohrievajúce svet a ľudia, ktorých každodenne stretávam. I Ty, s krásnym úsmevom i Ty otec, s prísnou, i vľúdnou tvárou. Život, to je obrovský strom, pod ktorým si môžu oddýchnuť všetci ľudia. Mami, mám Ťa veľmi rada a chcem Ti v tento krásny večer, povedať slovíčko ďakujem. Vo chvíli, keď mám celú svoju bytosť odovzdať mužovi môjho srdca. Ďakujem za cestu k životu, po ktorej si ma naučila kráčať. Ďakujem za pohladenie Tvojou hebkou rukou, za prebdené noci, v ktorých si spolu so mnou prežívala bolesť. Ďakujem mami, za všetko Ti ďakujem, za to, čo bolo i za to, čo príde. Spomínaš tato, na tie pokazené hračky, ktoré si mi toľkokrát opravoval? Na krásne prechádzky – nosieval si ma na koni alebo na naše prvé zápasenie doma? Keď sme sa „jašili“, chodili na hojdačky, do prírody, na opekačky... Keď som prehrávala, vždy si sa podal, aby som neplakala. Alebo na naše večery – pokoj, ticho, a ja v Tvojom náručí... Na moje šatôčky, ktoré sa tak krásne točili? Vždy som bola Tvoja krásna princeznička. Spomínaš na moju prvú jednotku? Pohladil si ma po tvári a povedal si: “som na teba hrdý“. Oci, Tvoju tvár poznačilo už niekoľko vrások, vlasy Ti pokrývajú prvé šediny, no oči, oči máš stále rovnaké. A teraz sa dívaš na mňa, na svoju dcéru a práve teraz chceš povedať, je z nej už žena. Krásna žena, ktorej tvár prežaruje šťastie, očarujúca a úchvatná žena, so srdcom plným lásky a diamantom v duši. Dnes vykročíme do sveta dospelých. Spolu objavíme tajomstvo naplnenia v úplnom odovzdaní sa i prijatí. A za to vďačíme práve Vám, drahí rodičia. Za život i toľkú lásku, starostlivosť i opateru. Ďakujeme, že ste s nami kráčali po chodníkoch i cestičkách nášho života. Vďaka, že dnes môžeme spoločne s Vami prežívať tieto krásne chvíle.
Odpovedať
1
2
38
Na pridanie príspevku sa musíte prihlásiť.
Presunutím fotiek môžete zmeniť ich poradie

Nenašli ste čo ste hľadali?