Ako zabezpečiť majetok pred svadbou? Radí advokátka Alexandra Machanová

 • 28. dec 2021
 • Dana Račko
 • iStock

Do manželstva zaľúbenci vstupujú s očakávaním, že im vydrží na celý život. Napriek tomu život prináša rôzne situácie, ktoré môžu viesť k rozpadu vzťahu. Vzájomná dôvera partnerov úzko súvisí s otvorenou komunikáciou o financiách a majetku.

Aby ste predišli zbytočným konfliktom a nedorozumeniam, zabezpečte si majetok. Ako zabezpečiť majetok pred svadbou sme sa opýtali skúsenej advokátky JUDr. Alexandry Machanovej.

predmanželská zmluva

Slovenské právo nepozná pojem predmanželská zmluva. Ako sa teda snúbenci pred sobášom môžu právne dohodnúť na rozdelení majetku po jeho prípadnom rozvode?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej v texte aj ako „Zákon“) a vzniká uzatvorením manželstva. Všetky jeho zákonom upravené zúženia a rozšírenia je teda možné realizovať až po jeho vzniku. To znamená, že nie je možné uzatvoriť žiadnu dohodu modifikujúcu bezpodielové spoluvlastníctvo pred vznikom manželstva.

Zákon pripúšťa zúženie a rozšírenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov až v čase trvania manželstva. Rovnako pozná i možnosť jeho zrušenia súdnou cestou za trvania manželstva v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť alebo ak by jeho ďalšie trvanie odporovalo dobrým mravom.

V praxi to znamená, že dohody možno uzatvárať až za trvania manželstva.

Je potrebné uvedomiť si, že všetko, čo snúbenci vlastnia pred sobášom je ich výlučným vlastníctvom a zostáva ním aj po sobáši. Do bezpodielového spoluvlastníctva patria až majetky získané za jeho trvania.

ako zabezpečiť majetok pred svadbou

Čo všetko musia obsahovať dokumenty, ktoré ustanovujú rozdelenie majetku po rozvode?

Rozvodom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva majú manželia tri roky na to, aby sa dohodli na vysporiadaní majetku patriaceho do ich bezpodielového spoluvlastníctva. Ak sa im nepodarí dospieť k dohode v tejto lehote, musia sa obrátiť so žalobou na súd.
Ideálnym riešením je dohoda manželov, ktorá je aj z finančného hľadiska výhodnejšia, nakoľko v súdnom konaní sa platia súdne poplatky a trovy z hodnoty majetku. V konečnom dôsledku sa tak môže stať, že získate menej, ako v mimosúdnej dohode.

K vysporiadaniu majetku dohodou, ale aj súdnou cestou potrebujete v prvom rade právoplatný rozsudok o rozvode manželstva a potom súpis majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, najlepšie aj s popisom (napr. automatická pračka značky XY v hodnote X€ a podobne). K nehnuteľnostiam sa uvádza list vlastníctva.

Následne sa uvádza, ako sa bývalí manželia dohodli a ktorý majetok pripadá komu.

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Po uzatvorení manželstva automaticky vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Aký majetok doň nespadá?

Ako som už vyššie uviedla podľa slovenského právneho poriadku vzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov uzatvorením manželstva. Nepatria doň majetky, ktoré nadobudli manželia pred vznikom manželstva a majetok nadobudnutý dedením a darovaním za trvania manželstva, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Rovnako aj vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

delenie majetku po rozvode

Čo odporúčate nevestám v prípade, že si svoj majetok pred svadbou nezabezpečili a čaká ich rozvod. Ako majú postupovať, aby bolo rozdelenie majetku spravodlivé?

Tak ako som už vyššie písala pred svadbou si majetok zabezpečiť nepotrebujete, lebo všetko, čo Vám pred sobášom patrí, je len Vaše. Treba si to však zdokumentovať. Najlepšie ak máte výpisy z účtu bezprostredne pred sobášom, výpisy z úverových účtov, nadobúdacie listiny k majetku (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy a podobne).

V priebehu trvania manželstva sa bežne stáva, že jeden z manželov predá napríklad byt, ktorý nadobudol ešte pred sobášom. Následne finančné prostriedky investuje do kúpy spoločného domu a v čase rozvodu už nedisponuje listinami (pôvodnými listami vlastníctva a zmluvami), ktorými by po rozvode dokázal, že peniaze za predaj bytu boli len jeho. A preto aj ten rozsah domu za ne zakúpený je len jeho a teda po zániku manželstva sa nemá dom deliť na polovicu, ale napr. v pomere ¾ len manželka a ¼ patriaca do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorú si po rozvode rozdelia rovným dielom.

„Spravodlivé“ rozdelenie majetku je veľmi ťažké dosiahnuť a cesta k nemu vedie cez dohodu. Väčšinou sa však stáva, že jeden z manželov sa cíti ukrivdený, pretože má pocit, že napr. viac zarábal alebo sa viac osobne staral, a teda mu patrí väčší podiel, ako v konečnom dôsledku dostal.

Záverom je potrebné povedať, že aj keď vstupujete do manželstva s tými najlepšími úmyslami, že pretrvá po celý život, nie je na škodu, ak si všetky listiny a doklady starostlivo odkladáte na jedno miesto, kde ich v prípade potreby nájdete a preukážete nimi svoje majetkové nároky. Aj za trvania manželstva sa môžete s manželom dohodnúť na zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice. Napríklad ak si kupujete byt za peniaze zdedené po babičke a podobne, aby dodatočne nevznikali hádky, komu byt patrí a predídete tak nepríjemnostiam.

Autorka článku: Dana Račko

Komentáre

  Pridaj príspevok

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby