Civilný a cirkevný sobáš – čo všetko k nim treba vybaviť?

 • 27. nov 2017
 • Silvia Blahovcová
 • isifa / Shutterstock

Svadbu označuje väčšina neviest za jeden z najkrajších dní svojho života. Aby však tento deň mohol nastať, je potrebné vykonať viacero úkonov a vybaviť niekoľko formalít. Rovnako je tomu aj po svadbe.

Aké sú teda nutné kroky, ktoré musí pred svadbou absolvovať, aby bolo vôbec možné sa zosobášiť? Nasledujúci článok vám pomôže orientovať sa v tejto byrokratickej spleti úkonov a vy sa tak budete môcť bez obáv venovať tej krajšej časti príprav vášho veľkého dňa.

Civilný sobáš

Na Slovensku musíte pre uzatvorenie sobáša spĺňať v prvom rade podmienku veku, a teda obaja snúbenci musia byť plnoletý (18 rokov) alebo v prípade neplnoletosti musia mať právoplatné uznesenie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (jedine však v prípade, že ide o osobu staršiu ako 16 rokov). Rovnako je potrebné, aby sa snúbenci ohľadom svadby rozhodli slobodne, poznali svoj zdravotný stav a okrem iného sa dohodli aj na spoločnom priezvisku, ktoré budú obaja po svadbe používať.

Prvým krokom k civilnému sobášu je podanie žiadosti na príslušnú matriku. Ide o matriku v mieste trvalého pobytu jedného z budúcich manželov. Pre ktorú matriku sa rozhodnete, závisí na vás.

V prípade, že ste sa rozhodli pre svadbu v inom mieste ako je trvalé bydlisko jedného zo snúbencov, je možné požiadať o takzvanú delegáciu sobáša, kedy sa manželstvo uzatvorí na inom mieste. Treba postupovať však postupovať rovnako. Na príslušnej matrike podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie manželstva a zároveň o povolenie na uzavretie manželstva pred matrikou, ktorú si snúbenci vybrali. V tomto prípade sa uhrádza správny poplatok vo výške 16.50 €. Rovnakú sumu zaplatíte na matrike v mieste, ktoré ste si vybrali.

Pokiaľ si svoju svadbu predstavujete síce v mieste vášho bydliska, ale nie v príslušnej matričnej obradnej sieni, musíte rovnako požiadať o povolenie. Pokiaľ si vyberiete inú obradnú sieň, budete postupovať rovnako ako v prípade plánovania sobáša v inom mieste ako je vaše bydlisko. Ak však uvažujete nad svadbou v priestoroch nie na to určených, ako napríklad na lúke, či v lese, musí vami vybrané miesto matričný úrad schváliť. Za takýto úkon zaplatíte podľa miesta a jeho dostupnosti od 66 €.

Žiadosť je potrebné podávať najlepšie niekoľko mesiacov pred plánovaným termínom, nie však dlhšie ako 1, v niektorých prípadoch 2 roky a zároveň nie kratšie ako štrnásť dní. K žiadosti je nutné doložiť vaše občianske preukazy, rodné listy a v daných prípadoch aj úmrtný list predchádzajúceho partnera, či právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, prípadné rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné.

V prípade, že jeden zo snúbencov nie je občanom Slovenskej republiky, musí okrem uvedených dokladov predložiť na matrike aj doklad o spôsobilosti na uzatvorenie manželstva, doklad o pobyte a doklad o štátnom občianstve. Všetky uvedené doklady s výnimkou rodného listu nesmú byť staršie ako šesť mesiacov. Všetky tieto doklady je potrebné doručiť na konkrétny matričný úrad najneskôr štrnásť dní pred plánovaným termínom sobáša.

Po formálnej stránke je to z povinných formalít v rámci civilného sobáša všetko a vy sa môžete naplno venovať ostatným prípravám. V prípade civilného sobáša môžete neskôr naplánovať aj cirkevný sobáš, ktorý však už nebude mať žiadnu právne následky. Opačný postup však možný nie je.

Cirkevný sobáš

V prípade cirkevného sobáša treba okrem matriky navštíviť aj farský úrad, keďže s kňazom budete musieť absolvovať niekoľko stretnutí v rámci prípravy na manželstvo. So sebou si prineste vyplnenú žiadosť o manželstvo, ktorú ste vyplnili na matrike. Pokiaľ nepochádzate so snúbencom z jedného mesta, je potrebné požiadať danú farnosť o povolenie, licenciu na sobáš v inom mieste.

Rovnako to platí aj v prípade, že obaja snúbenci pochádzajú z iného mesta a sobáš plánujú inde. Následne farára požiadate o sviatosť manželstva a spoločne naplánujete ďalšie stretnutia. Budete potrebovať krstné listy oboch snúbencov, prípadne svedectvo o úmrtí predchádzajúcich partnerov alebo doklad o neplatnosti predošlého manželstva.

Následne spolu s farárom absolvujete niekoľko stretnutí – prípravy na manželstvo. Samozrejme, okrem klasických stretnutí s farárom je možné absolvovať aj takzvaný kurz prípravy na manželstvo. Je na vás, pre ktorý typ prípravy sa rozhodnete. Po ukončení tejto prípravy na manželstvo si spoločne s kňazom prejdete celý priebeh svadobného obradu. Rozhodnúť sa môžete pre obrad so svätou omšou, prípadne skrátený bez omše.

V prípade, že jeden zo snúbencov nie je pokrstený, veriaci alebo je iného vierovyznania, je cirkevný sobáš možný, no po administratívnej stránke je trošku náročnejšie ho zorganizovať. Pre umožnenie takéhoto sobáša je potrebné požiadať o povolenie od ordinára, ten však môže povolenie miešanému manželstvu udeliť iba v prípade rozumných dôvodov a sú splnené kánonické podmienky cirkevného práva.

Pre udelenie povolenia na sobáš v tomto prípade je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 • Prisľúbenie katolíckeho partnera, že deti budú pokrstené a vychovávané v katolíckej cirkvi.
 • Nekatolícky partner sa oboznámi so všetkými záväzkami katolíckej cirkvi a bude súhlasiť, že im nebude brániť.
 • Absolvovanie prípravy na manželstvo.


Komentáre

  Pridaj príspevok

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby v roku 2021
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  17 svadobných tradícií vo svete, ktoré vás pravdepodobne prekvapia
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby
  15 tipov na darček pre vášho milovaného na výročie svadby