Cirkevný sobáš – všetko, čo o ňom potrebujete vedieť!

 • 18. nov 2016
 • Michaela Forrová
 • isifa / Shutterstock

Cirkevný sobáš je možné uzavrieť jedine v prítomnosti osoby vykonávajúcej činnosť duchovného v rámci registrovanej cirkvi či náboženskej skupiny. Cirkevný sobáš je možné uzavrieť v kostole alebo na inom mieste, ktoré je v súlade s vnútornými predpismi danej cirkvi alebo skupiny.

Prvým krokom k uzavretiu manželstva v kostole je podanie žiadosti o uzavretie manželstva na farskom úrade v mieste bydliska jedného zo snúbencov. V prípade, že plánujete cirkevný sobáš mimo vášho alebo partnerovho miesta trvalého bydliska, musíte kompetentného duchovného z vašej rodnej farnosti požiadať o vystavenie licencie k sobášu.

Žiadosť na farský úrad vám odporúčame podať v dostatočnom časovom predstihu – jednak kvôli predsvadobnej príprave, ktorú je nutné absolvovať, a jednak kvôli voľným termínom.

Okrem žiadosti či licencie k sobášu je potrebné hodnoverne preukázať absolvovanie cirkevných sviatostí (krst, prvé sväté prijímanie a birmovka). V prípade, že ste uvedené sviatosti absolvovali v kostole, v ktorom plánujete uzavrieť manželstvo, táto povinnosť vás automaticky obíde.

Čo v prípade, ak môj snúbenec nie je toho istého vierovyznania alebo je neveriaci?

Ak nastane situácia, že jeden zo snúbencov nie je rímskokatolíckeho vierovyznania, je k uzavretiu manželstva potrebný súhlas miestneho biskupa. O spomínaný súhlas môžu písomnou formou požiadať samotní snúbenci, pričom snúbenec vyznávajúci katolícku vieru musí prehlásiť, že vo svojom zamýšľanom manželstve bude žiť podľa pravidiel katolíckej viery a prisľúbi, že urobí všetko preto, aby všetky deti narodené v tomto manželstve boli katolícky pokrstené a vychovávané. Nekatolícka strana je povinná potvrdiť, že záväzok svojho snúbenca/snúbenice berie na vedomie a rešpektuje ho.

Povolenie od miestneho biskupa kňaz potrebuje i vtedy, ak sa jedná o svadbu snúbencov, z ktorých obaja vyznávajú katolícku vieru, avšak jeden z dvojice je síce pokrstený, no ostatné sviatosti ešte neprijal. Uvedené povolenie je potrebné i v prípade svadby katolíka s kresťanom iného vyznania alebo s človekom bez akéhokoľvek vyznania.

Doklady potrebné k žiadosti o uzavretie manželstva

Rovnako ako v prípade civilného sobáša sú snúbenci najneskôr sedem dní pred termínom sobáša povinní predložiť na príslušný matričný úrad žiadosť o uzavretie manželstva a predložiť nasledovné doklady:

Občiansky preukazRodný listÚmrtný list zosnulého manžela / manželky (v prípade, ak ide o vdovca alebo vdovu) – Sobášny list zaniknutého manželstva (právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú – pred Bohom sa však môžu sobášiť len tí rozvedení, ktorí neabsolvovali cirkevný sobáš a boli zosobášení len na úrade či matrike.)

Po overení predložených osobných údajov na matrike doručia snúbenci potvrdenú žiadosť o uzavretie sobáša na príslušný farský úrad.

Po absolvovaní všetkých byrokratických úkonov by ste sa s kompetentným duchovným mali dohodnúť na podrobnostiach týkajúcich sa svadobnej hudby a svadobnej výzdoby. Taktiež sa s kňazom dohodnite na tom, či bude súčasťou svadobného obradu i svätá omša.

Príprava na cirkevný sobáš

Svadobná príprava je ďalším z povinných krokov. Vo väčšine prípadov svadobná príprava prebieha formou viacerých stretnutí s kňazom či lektorom, na ktorých budúci novomanželia diskutujú o otázkach viery, zmysle manželstva či plánovaní rodičovstva. Tesne pred svadbou by ste nemali zabudnúť absolvovať svätú spoveď.

Priebeh cirkevného sobáša

Priebeh sobáša sa v závislosti od cirkvi mení. Keďže sa v Slovenskej republike väčšina zaľúbených párov hlási k rímskokatolíckej cirkvi, prinášame vám približný priebeh rímskokatolíckeho cirkevného sobáša.

Tesne pred začatím svadobného obradu sa svadobní hostia postupne usádzajú v laviciach kostola. Nevesta so ženíchom čakajú na kňaza vonku alebo v predsieni kostola, kde duchovnému odovzdajú svadobné obrúčky.

Za hudobného sprievodu vstupuje nevesta so ženíchom a kňazom do kostola. Snúbenci zostanú stať pred oltárom, pričom ženích by mal stáť po pravom boku nevesty. Zvolení svedkovia sa postavia za snúbencov.

Nasleduje spoločné prežehnanie a modlitba. Po formálnom úvode nasleduje čítanie zo Svätého písma a spievanie žalmov. Kňaz následne prečíta evanjelium, po ktorom nasleduje krátky príhovor a po príhovore vlastný obrad uzavretia manželstva, súčasťou ktorého je vyslovenie svadobných sľubov a výmena obrúčok.

Na záver obradu sa mladomanželia i všetci prítomní svadobčania pomodlia „Otčenáš“ a príjmu požehnanie.

Cirkevný sobáš by mal byť bezplatný. V každom prípade je vhodné priniesť kňazovi sladkú výslužku či venovať milodar.

Po sobáši je vyhotovená zápisnica o uzavretí manželstva, ktorá zahŕňa identifikačné údaje mladomanželov a svedkov (meno, priezvisko a rodné číslo), miesto a čas konania sobáša, dohodu o priezvisku (väčšina neviest preberie manželovo priezvisko), meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a zapisovateľa.

V prípade, že sa sobáša aktívne zúčastnil tlmočník, sú v spomínanej zápisnici uvedené i jeho osobné údaje, konkrétne – meno, priezvisko, podpis a jeho úradná pečiatka.

Zápisnica o uzavretí manželstva musí byť najneskôr do troch pracovných dní od konania sobáša doručená na matričný úrad, kde sa na základe doručenej zápisnice sobáš zaeviduje do knihy manželstiev. Po skončení cirkevného obradu nasledujú gratulácie od svadobných hostí a presun na svadobnú hostinu.

V prípade cirkevného sobáša nezabúdajte na to, že v rámci cirkevného práva ho nie je možné len tak rozviesť a zrušiť.


Komentáre

  Pridaj príspevok

  Najčítanejšie články
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Výročia svadby – ako sa nazývajú a aká symbolika sa v nich ukrýva?
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  Svadba a korona: Aktuálne podmienky pre svadby
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  18 tipov na svadobné dary, ktorými mladomanželov potešíte
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  13 najobľúbenejších svadobných zákuskov. Stihli ste už ochutnať všetky?
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  60 inšpiratívnych tipov na ceny do svadobnej tomboly
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe
  Všetko, čo potrebujete vedieť o zmene dokladov po svadbe